Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КОРИШТЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРДЕУ 2022. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КОРИШТЕЊЕ  СРЕДСТАВА ЗА  ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРДЕУ 2022. ГОДИНИ

IПРАВО УЧЕШЋА

 Право учешћa  по Јавном позиву за кориштење средстава имају:

Пољопривредни произвођачи(правна и физичка лица) којисе баве пољопривредном производњомна подручју општине Шековићи или њихови ужи чланови породице.

IIУСЛОВИ ЗА ДОДОЈЕЛУ СРЕДСТАВА

Услови за остваривање права на подстицајна средства  су:

а)Да се одобрена средстав планираног подстицаја реализују на подручју општине Шековићи;

б)Да корисник средстава посједује властито обрадиво земљиште;

в)Да се тражена средства односе на набавку минимално 100 комада садног материјала :

  • садница шљиве,
  • садница крушке,
  • садница дуње,

г)  Да се тражена средства односе на набавку за проширење постојеће дјелатности или набавку нових средстава за пољопривреду и то  :

  • товних јунади и приплодних овнова,
  • ројева за пчелињаке, лјекова,прихране или опреме за пчеларску дјелатност,
  • опреме за пластеничку производњу,
  • набавку опреме за пољопривреду и прераду пољопривредних производа.

    д) Да подносилац захтјеваобезбједи властито учешће  у износу од најмање 30% врједности  траженог подстицаја и достави предрачун за тражени подстицај.

IIIПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ДОДОЈЕЛУ СРЕДСТАВА

За остваривање права на подстицај пољопривреде у 2022г. доставља се

следећа документација:

1. Захтјев за додјелу средстава са исказаном намјером за утрошак средстава,

2. Koпију личне карте

3.Доказ о плаћеном порезу на непокретности за 2022годину,

4. Предрачун или рачун за набавку ,

5. Копијутекућег рачуна,

6. Изјаву о посједу пољопривредног земљишта у власништву и властитом учешћу од минимално 30%.

IVНАПОМЕНА

Пријаве на Јавни позив подносе се у згради Општине Шековићи (шалтер сала) на прописаним образцима, сваким радним даном са назнаком:

КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ У 2022.ГОДИНИ.

Све изјаве морају бити овјерене од стране овлаштеног органа општине.

Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања Јавног позива на огласној табли Општине Шековићи.Максимални износ подстицаја по поднесеном захтјеву је 1000КМ.

Комисија задржава право изласка на терен и утврђивања  стварног стања по поднесеном захтјеву  и одобреним средствима. Комисија врши провјеру утрошка додјељених средстава из предходне године (2021) као услов за одобравање подстицаја за 2022г.

Неблаговремене и непотпуне пријавенеће се узимати у разматрање.

Правдање одобрених средстав се врши достављањем оргиналних фискалних рачуна.

Додјела средстава вршиће се у складу са„Правилником  за подстицајпољопривредеу 2022.г.“

Доставити:                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                    Миладин Лазић

1.Огласне табле,

2.Веб страницу,

3.А/а.