Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Načelnik

NAČELNIK OPŠTINE ŠEKOVIĆI

Momir Ristić

 

Rođen 03.01.1974.g. Sin Živojina i Biljane Ristić.  Oženjen, otac troje djece, kćerke i dva sina. Osnovnu školu završio u Šekovićima.

Na početku rata se kao srednjoškolac sa 17 godina uključio u redove Vojske Republike Srpske u kojoj je proveo cijeli rat.
Po završetku rata završio ekonomsku fakultet. Od ‎2007-2009. godine. bio Predsjednik OFK “Šekovići”, koga je finansijski i materijalno pomogao, i koji je tokom njegovog rukovođenja ušao u drugu ligu RS.
– Kao kandidat Opštinskog odbora SNSD -a, obavljao funkciju načelnika opštine Šekovići 2010-2012.
– Predsjednik je opštinskog odbora SNSD-a Šekovići i kandidat za poslanika 2014. g. za Skupštinu RS.
Momir Ristić je uspješan privrednik, sportski radnik, patriota, odlikuje se velikim ljudskim i moralnim kvalitetima. Tokom prethodnih godina je pokazao ogromnu humanost nesebično pomažući ljudima u nevolji u Šekovićima i širom Republike Srpske. Pomogao je i pomaže izgradnju crkava i manastira Srpske pravoslavne crkve.

Načelnik opštine nadležan je da:
– predlaže statut opštine,
– predlaže odluke i druga opšta akta skupštini, izrađuje nacrt i podnosi skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanisgički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta,
– obavještava skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njenih prava i obaveza,
– sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata skupštine,
– izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno opštini,
– donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe,
– donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe,
– bira i razrješava opštinske službenike, vrši njihovo raspoređivanje na radna mjesta u administrativnoj službi opštine, bira i odlučuje o prestanku radnog odnosa tehničkih i pomoćnih radnika, kao i o drugim pravima iz radnog odnosa. Ove odluke načelnik opštine donosi u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom
– donosi plan civilne zaštite opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
– realizuje saradnju opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela
– daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,
– podnosi izvještaj skupštini o svom radu i radu opštinske administrativne službe,
– pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
– zaključuje ugovore u ime opštine, u skladu sa aktima skupštine opštine,
– rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske administrativne službe, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
– odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže skupštini opštine,
– donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima,
– obavlja druge poslove utvrđene zakonom, kao i poslove koje mu povjeri skupština opštine u skladu sa zakonom.