Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Poljoprivreda

POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

Analizom strukture i obima poljoprivredne proizvodnje, dolazi se do zaključka da je proizvodna orijentacija u poljoprivredi Šekovića usmjerena prvenstveno na zadovoljavanje naturalnih potreba domaćinstava, prvenstveno ishrane. Pa i pored takve orijentacije taj vid poljoprivredne proizvodnje ne može zadovoljiti ni sopstvene potrebe domaćinstava, a pogotovo ne i da ispuni svoje osnovne zadatke kroz proizvodnju zdrave hrane, stvaranja rezervi i viška za tržište. Prema statističkim podacima za 2007 godinu, Opština Šekovići raspolaže sa 8.655 hektara poljoprivrednih površina, od čega su 4.498 hiljade hektara zauzimaju oranice i bašte ili 51.96% od ukupnog poljoprivrednog zemljišta, 3.975 hektara su livade i pašnjaci, a samo 179 hektara zauzimaju voćnjaci. Poljoprivredni proizvođači uglavnom imaju ili koriste vlastito poljoprivredno zemljište. Prosečna veličina gazdinstava je 4.82 ha poljoprivrednog zemljišta i 0.89 ha šuma. Od ukupnog poljoprivrednog zemljišta, samo 30% površina (1.49 ha) se koriste za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju (oranice, voćnjaci i vinogradi) dok su ostatak prirodni izvori stočne hrane (livade i pašnjaci).

Pored izuzetno pogodnih agro klimatskih uslova, voćarstvo ima izuzetno malo učešće u strukturi poljoprivredne proizvodnje na području Opštine. Ukupno , na području Opštine ima zasađenih 30.000 stabala šljive, 2.200 stabala jabuke, 1.000 stabala trešnje i zanemariv broj ostalih voćnih kultura. Zadnjih godina povećavaju se površine pod malinjacima i jagodama, a u 2007 godini ukupno je bilo zasađeno 10 hektara pod ovim voćnim kulturama. Ovo treba zahvaliti činjenici da su poslije rata Podrinjski kraj pojedini donatori prepoznali kao vrlo pogodno klimatsko područje za uzgoj maline, nakon čega se ova kultura širi i uzima značaja ne samo u proizvodnji već i u preradi.