Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

J A V N I O G L A S za izbor instruktora u Tim instruktora zaduženih za obuku kandidata za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora

I Opće napomene Objavljuje se Javni oglas za izbor instruktora zaduženih za obuku kandidata za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: instruktor). Kandidat za instruktora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili finansijski povezanim s političkom strankom, niti smiju biti uključeni u bilo kakve aktivnosti političke stranke i moraju biti u mogućnosti da obavljaju svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Izabrani instruktor, kao dio jedinstvenog Tima instruktora, biće raspoređen za rad u tim za obuku kandidata za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora za svaku osnovnu izbornu jedinicu u Bosni i Hercegovini. Prijava na Javni oglas vrši se pisanom prijavom sa biografijom koja mora biti potpisana od strane kandidata. II Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas potrebno je da ispunjavaju opće i posebne uvjete i to: Opći uvjeti 1. Prijavljeni kandidat mora biti lice sa pravom glasa tj. da je upisan u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine (da je stariji od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini). 2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže javnim oglasom. 3. Za instruktora ne može biti imenovano lice: 1.koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine; 2. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za instruktora osoba iz člana 2.12 stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine; 3. koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim Općim i posljednjim Lokalnim izborima; i 4. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti – da ima završen VII/1 stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ili VI ili IV stepen stručne spreme; – da posjeduje vještine za uspješno izvođenje obuke i prenos znanja – i po mogućnosti certifikat izdat od Centralne izborne komisije BiH o uspješnom završetku obuke za instruktore predsjednika i članova biračkih odbora; – da posjeduje iskustvo u provedbi izbora – članstvo u izbornoj komisiji, članstvo u biračkom odboru ali ne po prijedlogu političkog subjekta, rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u provedbi izbora. III Potrebna dokumentacija 1. Prijava na javni oglas (popunjen obrazac), 2. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3. Izbornog zakona BiH, 3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, odnosno višoj i/ili srednjoj školi, 4. Dokaz da kandidat posjeduje iskustvo u provedbi izbora, (fotokopija certifikata Centralne izborne komisije BiH o završenoj obuci za instruktora predsjednika biračkih odbora, fotokopija rješenja o članstvu u izbornoj komisiji ili članstvu u biračkom odboru, Uvjerenje od izborne komisije da je kandidat pružao pomoć u provedbi izbora). IV Objava Javnog oglasa Javni oglas će biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba, u tri dnevne novine, na društvenim mrežama Facebook i Instagram na kojim Centralna izborna komisija BiH ima svoje naloge, na internet stranicama općina/gradova, odnosno izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica u BiH i na oglasnim pločama općina/gradova. V Rok i način podnošenje prijava Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave na internet stranici www.izbori.ba. Prijave na Javni oglas sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta, kandidati će dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem e-maila kontakt@izbori.ba, putem pošte na adresu Centralne izborne komisije BiH: Danijela Ozme broj 7, 71000 Sarajevo, ili lično u sjedištu Centralne izborne komisije BiH na navedenoj adresi: VI Postupanje sa prijavama Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave pristigle po ovom Javnom oglasu neće biti razmatrane. Dokumentacija dostavljena uz prijavu na ovaj Javni oglas se neće vraćati. VII Organ za provođenje postupka Postupak provođenja procedure izbora instruktora po Javnom oglasu provest će Centralna izborna komisija BiH. VIII Imenovanje instruktora Nakon isteka roka za objavu Javnog oglasa Centralna izborna komisija BiH će formirati Listu uspješnih kandidata po osnovnim izbornim jedinicama. Prilikom formiranja Liste uspješnih kandidata prednost će imati: a) kandidat koji priloži certifikat Centralne izborne komisije BiH o završenoj obuci za predsjednike i članove biračkih odbora, b) trenutni i bivši članovi izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica u BiH, c) kandidat koji posjeduje veće izborno iskustvo. Centralna izborna komisija BiH će imenovati instruktore za svaku osnovnu izbornu jedinicu u BiH. IX Prava i obaveze instruktora Sa kandidatom koji bude primljen po ovom Javnom oglasu zaključit će se Ugovor o djelu. U slučaju da izabrani kandidat odustane od angažmana predsjednica Ccentralne izborne komisije BiH će donijeti odluku o prijemu sljedećeg kandidata sa Liste uspješnih kandidata. Imenovani instruktor će biti obavezan proći obuku, testiranje i certificiranje koje će organizirati Centralna izborna komisija BiH. Nakon što preuzme certifikat instruktor će imati obavezu da izvrši obuku predsjednika biračkih odbora i njihovih zamjenika prema Planu i programu obuke predsjednika biračkih odbora i njihovih zamjenika kojeg donosi Centralna izborna komisija BiH. Centralna izborna komisija BiH će posebnom odlukom odrediti visinu naknade za rad instruktora. X Ostale informacije Odluka Centralne izborne komisije BiH o izboru instruktora po ovom javnom oglasu je konačna. Sa kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete (što dokazuju priloženom dokumentacijom), obavit će se online intervju. Kandidati će o vremenu održavanja online intervjua biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja online intervjua, a ista obavijest će biti postavljena i na web stranici www.izbori.ba. Nakon održanog online intervjua nadležna služba Centralne izborne komisije BiH sačinjava Izvještaj i utvrđuje Listu uspješnih kandidata i iste dostavlja predsjednici Centralne izborne komisije BiH. Ako kandidat ne pristupi online intervjuu u tačno zakazanom terminu smatrat će se da je odustao od daljnje oglasne procedure. Za sva dodatna obavještenja zainteresirani kandidati se mogu obratiti na telefon Sekretarijata Centralne izborne komisije BiH 033/251-331. Predsjednica Dr. Irena Hadžiabdić Broj: 06-1-07-1- 668 -1/24 Sarajevo, 21.05.2024. godine