Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Poziv za OCD – Jačanje lokalne demokratije

Poziv za OCD – Jačanje lokalne demokratije

OPŠTINA ŠEKOVIĆI U SARADNJI SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA JAČANJE LOKALNE DEMOKRATIJE/DEMOKRACIJE IV – LOD IV  KOJI FINANSIRA EVROPSKA UNIJA

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i dvanaest jedinica lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini zajednički implementiraju projekat pod nazivom Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV. Projekat finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

Projekat LOD IV i Opština Šekovići pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Šekovići, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1. Razvoj ruralne ekonomije kroz podsticanje individualne incijative u poljoprivredi,
2. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društava,
3. Harmonizacija životne sredine usled posledica poplava,
4.Aktivizam OCD kroz institucijalnu saradnju sa javnim sektorom.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM – 70.000 KM (konvertibilnih maraka).
UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od 6 do 11 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju sprovesti u periodu april 2015. – mart 2016. godine.

PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.
Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za Opštinu Šekovići se može preuzeti od 20. februara 2015. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org ili lično preuzimanjem u: Opština Šekovići, kancelarija br.1, Ul. Josipa Kovačevića bb. 75450 Šekovići.
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim web stranicama: www.ba.undp.org, www.ngo.ba kao i na web stranici Opštine Šekovići www.sekovici.org .

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za LOD IV projekt. Pitanja se mogu postavljati do 16. marta 2015. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od prijema upita.
Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“, će se održati u Šekovićima, dana 13. marta 2015. godine, u periodu od 12.00 do 14.00 časova u Sali Skupštine opštine Šekovići.
Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08.00 do 14.00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za LOD IV projekt:

Šekovići: Opština Šekovići
Kancelarija br. 1
Josipa Kovačevića bb
75450 Šekovići
Rok za predaju aplikacija je 20. mart 2015. godine, u 14:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, www.ngo.ba, zatim na web stranici Opštine Šekovići www.sekovici.org kao i na oglasnoj ploči Opštine.
Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

Obrasci za download

1.LOD IV Projektni prijedlog

2.LOD IV Pregled budzeta_proracuna

3.LOD IV Matrica logickog okvira

4.LOD IV Plan aktivnosti i promocije

5.LOD IV Administrativni podaci o aplikantu

6.LOD IV Finansijska identifikaciona forma

7.LOD IV Izjava o podobnosti

8.LOD IV Lista za provjeru LOD IV Smjernice za aplikante opstina Sekovici