Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Zdravstvo i Socijalna zaštita

Zdravstvo
Opština Šekovići svojim građanima pruža mogućnost zdravstvene zaštite
Dom zdravlja “Sveti Sava” Šekovići
Dom zdravlja u Šekovićima počeo je sa radom 1974. godine. Služba porodične medicine Doma zdravlja pruža usluge primarne zdravstvene zaštite na području opštine Šekovići koja ima oko 9.000 stanovnika. Osim ove osnovne djelatnosti Dom zdravlja pruža značajan broj dijagnostičkih usluga kroz rad Rendgen i laboratorijske službe. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja svoju djelatnost obavlja u renoviranom objektu, koji se nalazi u centru Opštine Šekovići i 2 seoske ambulante. U Domu zdravlja je zaposleno 43 radnika od kojih je 8 ljekara, 2 stomatologa, dok ostalo osoblje čine medicinske sestre i tehničari. U sastavu Doma zdravlja neprekidno, tokom 24 časa, radi Služba hitne pomoći. Tokom godine ljekari Doma zdravlja pruže oko 6.000 usluga, dok medicinske sestre i tehničari pruže usluge za blizu 3.000 građana.

Kontakt.
056/ 653 -026, 056/653 – 075 (računovodstvo) 056/ 653 – 047 (direktor)
Dom zdravlja Šekovići
Služba socijalne i dječije zaštite
Služba djeluje u okviru odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti. Vodi poslove za potrebe stalnih i povremenih korisnika socijalne pomoći , pomoći i njege drugog lica, starateljstva i dječije zaštite.

Po rješenju ovog organa trenutno imamo sljedeće stanje korisnika:
Stalnih korisnika socijalne pomoći……………………………………………………..30,
Tuđa njega i pomoć ……………………………………………………………………….85,
Lica smještena u domove………………………………………………………………….5,
Lica pod starateljstvom……………………………………………………………………10,
Djeca u hraniteljskoj porodici……………………………………………………………..2,
Kategorisana djeca…………………………………………………………………………22,
Korisnici dječije zaštite (dječiji i materinski dodatak)………………………………………………………………………………………..350.
Korisnici socijalne zaštite su pojedinci ili porodice koji se usled životnih i društvenih prilika nađu u stanju socijalne potrebe (stanje u kome je neophodna pomoć u cilju savladavanja socijalnih teškoća i zadovoljavanja životnih potreba ). Socijalna zaštita se obezbjeđuje građanima koji su nesposobni za rad, nemaju sredstava za život i srodnika koji su zakonom obavezni i u mogućnosti da im obezbijede izdržavanje i građanima i pojedincima koji svojim radom i po osnovu rada kao i po osnovu imovinskih prilika usled posebnih okolnosti ne mogu obezbijediti dovoljno sredstava za zadovoljenje osnovnih životnih potreba.
Definisana prava prema Zakonu o socijalnoj zaštiti su :
– Novčana pomoć;
– Dodatak za pomoć i njegu drugog lica;
– Jednokratna novčana pomoć;
– Pomoć za osposobljavanje za rad djece i omladine;
– Smještaj u ustanovu socijalne zaštite ili smještaj u drugu porodicu;
– Zdravstvena zaštita;
– Usluge socijalnog rada;
Novčana pomoć pripada licu nesposobnom za rad koje nema vlastitih prihoda i nema srodnike koji su obavezni da ga izdržavaju prema odredbama Porodičnog zakona, ili ako to lice ostvaruje prihode koji su ispod nivoa socijalne sigurnosti. Visina novčane pomoći iznosi:
za pojedinca 41 KM,
za porodicu sa dva člana 49 KM,
za porodicu sa tri člana 57 KM,
za porodicu sa četiri člana 65 KM,
za porodicu sa pet i više članova 82 KM.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju:
– fotokopiju ličnih karata za punoljetne članove domaćinstva,
– medicinsku dokumentaciju,
– uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje (za nezaposlena lica),
– uvjerenje o posjedovanju imovine i
-izjavu o članovima porodičnog domaćinstva (kućna lista),

Prema Zakonu o dječijoj zaštiti, dječiju zaštitu čine prava roditelja i djece i organizovane djelatnosti i aktivnosti kojima se obezbjeđuje :
– stvaranje osnovnih uslova za približno ujednačavanje nivoa zadovoljavanja razvojnih potreba djece
– pomoć porodici u ostvarivanju reproduktivne, zaštitne, vaspitne i ekonomske funkcije
– predškolsko vaspitanje i obrazovanje
– dnevni boravak, vaspitanje i obrazovanje, preventivna zdravstvena zaštita, ishrana, odmor rekreacija, kulturne, sportske i stvaralačke aktivnosti djece
– odgovarajuća sadržina rada sa djecom bez roditeljskog staranja, djecom sa smetnjama u razvoju, djecom na dužem bolničkom liječenju i djecom iz socijalno ugroženih porodica,
– posebna zaštita trećeg djeteta iz porodice sa više djece
Prava iz oblasti dječije zaštite propisana Zakonom o dječijoj zaštiti i Pravilnikom o ostvarivanju prava iz dječije zaštite (“Sl. glasnik Republike Srpske” 80/05) koja su od opšteg interesa i koja se finansiraju iz sredstava Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske su:
Naknada plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva;
Rad sa jednom polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege istaranja o djetetu sa psihifizičkim smetnjama u razvoju;
Materinski dodatak;
Dodatak na djecu;
Pomoć za opremu novorođenčeta;
Zadovoljavanje razvojnih potreba djece;
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje za djecu bez roditeljskog staranja, djecu sa smetnjama u razvoju i djecu na dužem bolničkom liječenju,
Vaspitno-obrazovni programi pripremanja djece za školu.
Pravo na naknadu plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva ima majka ili zaposleni otac, usvojilac djeteta ili drugo lice zaposleno kod poslodavca kome je nadležni organ povjerio dijete na njegu i staranje.
Pravo može ostvariti zaposlena porodilja ako poslodavac kod kojeg je porodilja zaposlena ispunjava zakonom propisane uslove:
da je redovno uplaćivao doprinos za dječiju zaštitu za sve zaposlene radnike, u posljednjih godinu dana prije otpočinjanja porodiljskog odsustva, kao i za vrijeme njegovog trajanja,
da je zahtjev podnijet u roku od 12 mjeseci računajući od dana otpočinjanja korištenja porodiljskog odsustva
.

Potrebna dokumentacija:
zahtjev poslodavca,
kopija rješenja o radnom odnosu i plate porodilje,
rješenje poslodavca o priznatom pravu porodilji na porodiljsko odsustvo,
doznake ljekara (prva i sve ostale),
kopija rodnih listova za svu rođenu djecu,
kopija izvoda iz matične knjige vjenčanih,
kopija rješenja o registraciji firme,
kopija prijave o osiguranju porodilje (za firmu u privatnom vlasništvu),
dokaz o uplaćenim doprinosima za dječiju zaštitu, za sve zaposlene radnike u posljednjih godinu dana prije otpočinjanja korištenja porodiljskog odsustva,
uvjerenje poslodavca o prosječnoj plati porodilje u posljednja tri mjeseca prije otpočinjanja korištenja porodiljskog odsustva.
Pravo na materinski dodatak ima nezaposlena porodilja za prvo, drugo i treće dijete po redu rođenja u zavisnosti od materijalnog položaja porodice, uz uslov da je zahtjev podnesen u roku od 90 dana od dana rođenja djeteta. Pravo se priznaje do navršene jedne godine starosti djeteta.

Potrebna dokumentacija:
uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih lica (biro),
fotokopija zdravstvene knjižice,
izvod iz matične knjige rođenih za dijete za koje se ostvaruje pravo i za ranije rođenu djecu sa JMBG,
fotokopije ličnih karata,
ovjerena kućna lista,
dokaz o visini prihoda za sve punoljetne članove koji žive u zajedničkom domaćinstvu (lična primanja za posljednjih 6 mjeseci),
potvrdu o osnovici za obračunavanje doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje za lica za koja se prihod utvrđuje u paušalnom iznosu,
potvrdu o prihodima po osnovu imovinskih prava (prodaja imovine, davanje imovine u zakup),
potvrdu po osnovu autorskih prava, privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti),
potvrdu o prihodu po osnovu registrovane osnovne i dopunske djelatnosti.
Dodatak na djecu može ostvariti jedan od roditelja (staratelja) sa prebivalištem u RS za drugo,treće i četvrto dijete po redu rođenja do navršenih 15 godina života ako su na redovnom školovanju.

Potrebna dokumentacija:
ovjerena kućna lista,
izvod iz matične knjige rođenih za djecu,
školsko uvjerenje za tekuću godinu za djecu školskog uzrasta,
izvod iz matične knjige vjenčanih,
fotokopija ličnih karata oba supružnika,
fotokopija saobraćajnih dozvola za motorna vozila,
uvjerenje o vrijednosti vozila,
uvjerenje sa biroa za zapošljavanje za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva,
potvrda poslodavca o ličnim primanjima iz radnog odnosa za zaposlena lica,
potvrda o katastarskom prihodu Republičke uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove za sve punoljetne članove domaćinstva,
uvjerenje poreske uprave za prihode vlasnika preduzeća ili radnje, prihoda od imovinskih prava i prihod od imovine,
uvjerenje MUP-a o posjedovanju ili neposjedovanju pokretne imovine za sve punoljetne članove domaćinstva,
presuda suda o povjeri djece kod razvoda braka ili odluka Centra za socijalni rad kod vanbračne zajednice,
rješenje komisije o razvrstavanju djece ometene u razvoju,
rješenje o starateljstvu,
dokaz o invalidnosti RVI,
rješenje o priznatom pravu na novčanu pomoć.