Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Odbornici

Skupština opštine ima sedamnaest /17 / odbornika. Odbornik je predstavnik građana u SO-e, izabran neposrednim i tajnim glasanjem, sa mandatom, pravima i dužnostima utvrđenim u Ustavu, Zakonu i Statutu.
U ostvarivanju svojih prava i dužnosti odbornik, naročito:
– prisustvuje sjednicama SO-e i radnih tijela SO-e čiji je član i učestvuje u njihovom radu i odlučivanju;
– prisustvuje sjednicama radnih tijela SO-e čiji nije član, bez prava odlučivanja;
– podnosi nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti SO-e;
– pokreće raspravu o sprovođenju utvrđene politike SO-e i daje incijative za razmatranje i rješavanje određenih pitanja iz nadležnosti SO-e, te za unapređenje rada SO-e i njegovih radnih tijela;
– postavlja odbornička pitanja koja se odnose na rad opštinskog načelnika i službi za upravu u izvršavanju zakona, drugih propisa i opštih akata SO-e, kao i na rad institucija koje imaju javna ovlaštenja;
– predlaže raspravu o pitanjima koja se odnose na rad SO-e, njegovih radnih tijela, opštinskog načelnika i službi za upravu, kao i na rad institucija koja imaju javna ovlaštenja;
– učestvuje u obavještavanju građana i njihovih organizacija i zajednica o pitanjima o kojima se odlučuje u SO-e, putem zborova građana, odnosno drugih skupova na koje je pozvan ili na koje ga uputi SO-e;
– redovno i blagovremeno prima informacije o svim pitanjima od značaja za vršenje funkcije;
– izvršava i druge zadatke koje mu, u okviru svog djelokruga, povjeri SO-e ili radno tijelo čiji je član.
Odbornici će detaljnije regulisati svoja prava, obaveze i odgovornosti kodeksom ponašanja koji će SO-e usvojiti većinom glasova ukupnog broja izabranih odbornika. Na traženje odbornika stručna služba za poslove SO-e, odnosno službe za upravu u okviru svog djelokruga, dužni su da mu obezbijede i prezentiraju potrebne informacije i stručnu pomoć. Odbornik ima pravo da bude redovno i blagovremeno obaviješten o svim pitanjima čije mu je poznavanje potrebno radi vršenja dužnosti, a naročito:
– o radu SO-e i njegovih radnih tijela;
– o radu opštinskih organa izvršne vlasti;
– o provođenju politike koje je utvrdila SO-e;
– o izvršavanju propisa SO-e.
Odbornik ima pravo na naknadu izgubljene zarade i troškova nastalih vršenjem dužnosti, što se utvrđuje posebnom odlukom SO-e. Odbornici su dužni čuvati državnu, službenu, vojnu i poslovnu tajnu, te lične podatke drugih lica do kojih mogu doći u svom radu, u skladu sa zakonima i drugim propisima.
Odbornik koji je spriječen prisustvovati sjednici SO-e ili njenog radnog tijela, dužan je o tome blagovremeno obavijestiti predsedavajućeg SO-e, odnosno predsjednika radnog tijela i sekretara SO-e.