Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Šumarstvo

Ukupna površina Šekovićkog ŠPP iznosi 11. 972,60 Ha i većim djelom pripada brdskom pojasu, a manjim dijelom planinskom sa nadmorskom visinom od 280 mnv (Perin grad) do 1060 mnv ( Bandijerka). Na padavine u vegetacionom periodu koji traje od 180 do 200 dana otpada oko 55% godišnjih padavina. Godišnji plan sječe za ŠU Šekovići iznosi oko 27000 m3.

Površine po širim kategorijama šuma kanjon Perinje

U okviru centra za sjemensko-rasadničku proizvodnju Doboj nalazi se RJ “Bišina” Šekovići. RJ “Bišina” Šekovići nalazi se na visoravni Bišina udljenoj 10 km od Šekovića na nadmorskoj visini 740 m. Površina rasadnika je 53 Ha od čega se u proizvodnji koristi oko 10 ha. Proizvodni program čini šumska proizvodnja koja je dominantna, hortikulturna proizvodnja je manje zastupljena, stim da se u ovoj RJ u proizvodnji nalazi oko 0,5 ha plantaže lavande i manji broj tuja. Proizvodnja šumskog sadnog materijala je u cjelosti četiranska. Radna jedinica je opremljena plastenikom za oživljavanje sadnog materijala rasadničkom mehanizacijom, upravnom zgradom i magacinskim prostorom.

Ciljevi u oblasti upravljanja šumskim resursima
Organizovanje akcija pošumljavanja.
Kvalitetnija kontrola korišćenja šumskih resursa.
Razvijanje i jačanje opšte korisnih funkcija šuma.
Obezbijediti trajno i stalno povećanje prirasta i prinosa šuma.
Sanacija divljih deponija u šumama.
Deminiranje šumskih prostora.
Efikasniji rad inspekcijskih službi i sudstva.
Preduzeti preventivne mjere protiv požara i efikasnije procesuiranje počinilaca