Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Privreda i industrija

PRIVREDA
Opština Šekovići se ubraja u manje razvijene opštine, ali sa velikim privrednim potencijalima i mogućnostima za njen razvoj. Osnovu privrednog razvoja čine: prerada drveta, poljoprivredna proizvodnja, obrada kamena i tekstilna industrija. Privatizacijom nekada najvećih privrednih giganata opštine, FON-fabrika okova za namještaj, MERMER – fabrika za preradu kamena i fabrika konfekcije LOVNICA, smanjena je stopa nezaposlenosti u opštini. Poljoprivredna proizvodnja može na najbrži način da mobiliše ljudske i prirodne resurse. Zemljište je najvažniji determinirajući faktor razvoja poljoprivrede, koja je jedna od ključnih djelatnosti ruralnog prostora i osnovni oblik aktivnosti njegovih stanovnika. Opština Šekovići raspolaže sa 9 952 he poljoprivrednih površina, od čega su 4 582 he oranice i voćnjaci, bašte oko 3 000 he livade i pašnjaci, a samo 180 he. Procjena je da na području opštine ima 11 451 he šuma sa 2.7 mil.m³ ukupne drvne mase, sa godišnjim prirastom od 43 000 m³ Turizam kao privredna grana ima potencijala za razvoj u opštini Šekovići. Najviše nade se polaže u razvoj turizma sa manastirima Lovnica i Papraća kao okosnicom razvoja.