Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

No Comments

Podrška sticanju radnog iskustva mladih u statusu volontera

Podrška sticanju radnog iskustva mladih u statusu volontera

Opština Šekovići realizuje Projekat «Podrška sticanju radnog iskustva mladih u statusu volontera» na području opštine Šekovići..

1. Predmet poziva

Opština Šekovići realizuje Projekat «Podrška sticanju radnog iskustva mladih u statusu volontera» na području opštine Šekovići..

Projektom je obuhvaćeno finansiranje zarada 12 mladih lica srednje i visoke stručne spreme sa evidencije Zavoda za zapošljavanje koji nemaju radnog iskustva u svom zanimanju, a koje im je potrebno kao uslov za zasnivanje radnog odnosa. Od navedenog broja sufinansira se zapošljavanje za 2 lica sa SSS, i 10 lica sa VSS.

Volonteri sa visokom stručnom spremom volontiraju 12 mjeseci a volonteri sa SSS šest mjeseci.

Projektom se finansira neto naknada za volontere u ukupnom iznosu od 200 KM mjesečno uvećana za iznos pripadajućih poreza i doprinosa predviđenih Zakonom.

 Finansiranje Projekta  izvršiće se sa budžetske stavke-Subvencija za podsticaj zapošljavanja,ekonomski kod 414100.

2. Prava i uslovi učešća

Pravo učešća imaju svi nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje   Šekovići i koji imaju prebivalište na području opštine Šekovići,a koji ispunjavaju sledeće uslove:

1.da je državljanin RS-BiH

2.da je punoljetan

3.da ima stručnu spremu traženu Javnim pozivom

4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u administrativnoj službi  jedinice lokalne samouprave,

5.da posjeduje određene psiho –fizičke sposobnosti,

6.da je na evidenciji Zavoda prijavljen prije objavljivanja javnog poziva.

3. Način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija i obaveze poslodavaca  

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji će se moći preuzeti u šalter sali Opštine Šekovići,  gdje će se i vršiti predaja zahtjeva sa sljedećom dokumentacijom:

-ovjerena kopija diplome

-uvjerenje o državljanstvu,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-uvjerenje o nekažnjavanju,

-uvjerenje da se nalazi na evidenciji zavoda za zapošljavanje,

-potvrda o prebivalištu i

-biografija

Obaveze poslodavaca  su:

–          da u roku od 8 dana od dana dostavljanja odluke o usvajanju Programa raspiše javni poziv za prijem volontera ,sa jasno naznačenim zanimanjima koja su neophodna lokalnoj zajednici

–          da imenuje komisiju za provođenje postupka odabira kandidata i

–          da nakon postupka odabira kandidata zaključi ugovore o volontiranju

4. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv biće otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a krajnji rok za odabir kandidata je 30 dana od dana objavnjivanja javnog oglasa.

REPUBLIKA SRPSKA

NAČELNIK OPŠTINE

Budimir Ninić

Submit a Comment