Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

No Comments

Javni poziv za prijem volontera

Javni poziv za prijem volontera

 

Na osnovu člana  43.Zakona o lokalnoj samoupravi  („Službeni glasnik RS“ br. 101/04, 42/05 i 118/05)) i člana  3. Odluke o davanju saglasnosti na projekat podrške sticanju radnog iskustva mladih u statusu volontera  broj:01-022-99/13 od 21.06.2013.godine, Načelnik opštine objavljuje:

 JAVNI POZIV

za prijem volontera

 

I Predmet:

Predmet Javnog poziva je prijem 12 volontera u administrativnu službu opštine  Šekovići i to:

A) Sa završenom  visokom stručnom spremom- 10 (deset) volontera:

01. Diplomirani ekonomista……………………………………………………….5 izvršilaca

02. Diplomirani pravnik……..……………………………………………………..2 izvršioca

03. Diplomirani inženjer informatike……………………………………1  izvršilac

04. Diplomirani inženjer saobraćaja……………………………………….1 izvršilac

05. Profesor fizičke kulture……………………………………………………..1 izvršilac

     

B) Sa završenom srednjom stručnom spremom 2 (dva) volontera:

01. Saobraćajni tehničar …………………………………………………………….1 izvršilac

02. Elektrotehničar ……………………………………………………………………..1 izvršilac

 

II Opšti uslovi:

Kandidati moraju ispunjavati sledeće opšte uslove:

1.Da su državljani  Republike Srpske / Bosne i Hercegovine

2.Da su punoljetni

3.Da imaju stručnu spremu traženu Javnim pozivom

4.Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u administrtivnoj službi jedinice  lokalne samouprave,

5.Da posjeduje određene psiho-fizičke sposobnosti

6.Da su na evidenciji Zavoda prijavljeni prije objavljivanja javnog poziva.

 

III Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove:

Za poziciju  A) 01: završen ekonomski  fakultet / VSS

Za poziciju  A) 02:   završen pravni fakultet /  VSS

Za poziciju  A) 03:  završen fakultet informatike /VSS

Za poziciju  A) 04: završen  saobraćajni fakultet /VSS

Za poziciju  A) 05: završen  fakultet fizičke kulture /VSS

Za poziciju  B) 01: završena srednja  elektrotehnička škola-smjer računari/ SSS

Za poziciju  B) 02: završena srednja saobraćajna škola / SSS

 

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu  javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor-intervju sa članovima Komisije za izbor kandidata koji će obavljati volonterski staž u Opštini Šekovići.

 

IV Spisak potrebnih dokumenata

 

1. Popunjen prijavni obrazac (Prijavni obrazac kandidati mogu preuzeti  u Centru za pružanje usluga građanima  opštine Šekovići- Pisarnica).

2. Ovjerena  fotokopija Diplome

3. Uvjerenje  o državljanstvu

4. Izvod iz matične knjige rođenih

5. Uvjerenje o nekažnjavanju

6. Uvjerenje da se nalazi na evidenciji zavoda za zapošljavanje

7. Potvrda o prebivalištu i

8. Biografija

 

V Rok i mjesto za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava po javnom pozivu je  21 dan  od   dana objavljivanja.

Prijave sa  potrebnom dokumentacijom  dostavljaju se  lično  putem  pisarnice Opštine Šekovići  (Centar za pružanje usluga građanima) ili putem pošte na adresu: Opština Šekovići ul.Josipa Kovačevića bb 75450 Šekovići, sa  naznakom: „Prijava na Javni poziv za prijem volontera“

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Ninić Budimir

 

Submit a Comment