Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA POVODOM OBILJEŽAVANJA KRSNE SLAVE I DANA OPŠTINE ŠEKOVIĆI – VELIKA GOSPOJINA

a) Naziv ugovornog organa:
OPŠTINA ŠEKOVIĆI

b) Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:
Pružanje ugostiteljskih usluga povodom obilježavanja krsne slave i Dana opštine Šekovići – Velika Gospojina.
Ugostiteljska usluga će se sastojati u obezbjeđenju mjesta za svečani ručak i lomljenje slavskog kolača za 100 gostiju i to na dan 28.08.2015. godine sa početkom u 13:00 časova.
Tačne količine i vrste potrebnih usluga, odnosno konzumaciona ponuda data je u Obrascu za cijene i dostavljanje ponude – Aneksu 1 ovog poziva, na osnovu koga ćete dati prijedlog cijene za navedenu javnu nabavku.

c) Period na koji se zaključuje ugovor:
28.08.2015. godine.

d) Kriterijum za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona:
PONUDOM SE SMATRA UREDNO POPUNJEN OBRAZAC ZA CIJENE I DOSTAVLJANJE PONUDE – ANEKS 1 OVOG POZIVA.
KRITERIJUM ZA DODJELU UGOVORA JE NAJNIŽA CIJENA TEHNIČKI ZADOVOLJAVAJUĆE PONUDE.

e) Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:
DA SU REGISTROVANI ZA OBAVLJANJE UGOSTITESKIH USLUGA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA U ŠEKOVIĆIMA, ODNOSNO USLUGA PRIPREMANJA I USLUŽIVANJA HRANE I PIĆA.
POTREBNI DOKAZI:
– fotokopija Rješenja o registraciji/Rješenja o odobrenju za rad,
– fotokopija Potvrde o registraciji (identifikacionog broja – JIB-a)

f) Period važenja ponude:
Do 28.08.2015. godine.

g) Način dostavljanja ponude:
PUTEM POŠTE ILI LIČNO NA PISARNICU OPŠTINE ŠEKOVIĆI.

h) Adresa na koju se ponuda dostavlja:
OPŠTINA ŠEKOVIĆI
JOSIPA KOVAČEVIŠĆA b.b.
75 450 ŠEKOVIĆI

i) Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od tri godine:
JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ODREĐENE USLUGE.

j) Krajnji rok za dostavljanje ponuda (datum, mjesto i vrijeme):
03.08.2015. godine DO 12:00 ČASOVA

k) Ostale informacije:
OPŠTINA ŠEKOVIĆI FORMIRAĆE KOMISIJU KOJA ĆE PO PRIJEMU SVAKE PONUDE ISTU EVALUIRATI I PREDLOŽITI ZAKLJUČENJE UGOVORA ILI ODBIJANJE PONUDE, ZAVISNO OD KVALITETA PRISPJELE PONUDE I RASPOLOŽIVOSTI BUDŽETSKIH SREDSTAVA.

l) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:
Rodoljub Čelić
056/654-613
nabavke.opst@gmail.com
Broj: 04/3-404-42-2/15 NAČELNIK ODJELJENJA ZA
Datum: 29.07.2015. godine PRIVREDU, FINANSIJE I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Mijomir Šivčić, s.r.