Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Nabavka paketića za djecu – zahtjev za dostavljanje ponude

Nabavka paketića za djecu – zahtjev za dostavljanje ponude

Nabavka, pakovanje i isporuka 36 novogodišnjih paketića za djecu.

Z A H T J E V
za dostavljanje ponude

Molimo Vas da u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 5. stav (1) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH”, broj: 90/14), i člana 5. stav Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik Opštine Šekovići”, broj: 8/15) dostavite ponudu, u postupku direktnog sporazuma, za dodjelu Ugovora o nabavci i isporuci novogodišnjih paketića.
PREDMET NABAVKE:
Predmet javne nabavke je nabavka, pakovanje i isporuka 36 novogodišnjih paketića za djecu, od toga je 20 paketića za djevojčice, a 18 za dječake, za potrebe opštine Šekovići kao ugovornog organa.

 

Tačne količine i vrste potrebnih roba date su u Obrascu za dostavljanje i cijene ponude – Aneksu 1 ovog zahtjeva, na osnovu koga ćete uraditi vašu ponudu.
ROK I NAČIN IZVRŠENjA USLUGA

Datum isporuke je 31.12.2015. godine do 10:00 časova.
Mjesto dostave robe je Opština Šekovići ulica Josipa Kovačevića b.b. Šekovići.
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE JE:

1. Uredno popunjen Obrazac za dostavljanje i cijene ponude – Aneks 1.
2. Fotokopija Rješenja o registraciji,
3. Fotokopija identifikacionog broja (JIB) ili PIB-a,
4. Rok važenja ponude – navesti rok važenja ponude koji ne može biti kraći od 30 dana, ukoliko ne navedete rok za opciju ponude smatraće se da je isti 30 dana.

 

 

FINANSIJSKI DIO PONUDE

Pored cijene u ponudi je potrebno navesti rokove i način plaćanja (rokovi za plaćanje ne mogu biti kraći od 15 dana od dana fakturisanja), ako u vašoj ponudi ne bude naveden rok za plaćanje smatraće se da je isti 15 dana od dana fakturisanja.

Komisija za nabavke će razmotriti vašu Ponudu, a u slučaju prihvatljivosti iste bićete blagovremeno obavješteni od strane ugovornog organa.

Kontakt osoba je Rodoljub Čelić, a telefon za informacije 056/654-600.

Vašu ponudu treba dostaviti do 28.12.2015. godine do 12,00 sati, ponudu poslati na adresu: OPŠTINA ŠEKOVIĆI, Ul. Josipa Kovačevića bb, 75 450 Šekovići, sa naznakom: “Za Komisiju za nabavke- ne otvarati” ili donijeti lično, kada je i otvaranje iste.

KOMPLETNU DOKUMENTACIJU PREUZMITE KLIKOM NA LINK ISPOD

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU I ISPORUKU NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA