Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Konkurs za dodijelu stipendija

Konkurs za dodijelu stipendija

Pravo na dodjelu stipendije iz Budžeta opštine Šekovići imaju redovni studenti koji pohađaju fakultet na području BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, zemalja potpisnica Bolonjske deklaracije ili u zemlji sa kojom BiH (Republika Srpska) ima potpisan bilateralni sporazum o razmjeni studenata.

Za dodjelu stipendije iz prethodnog stava mogu da konkurisati studenti koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:

 • da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine
 • da imaju prebivalište na području opštine šekovići u neprekidnom trajanju dužem od jedne godine,prije podnošenja prijave na konkurs,
 • da studenti završne godine na prvom ciklusu studija nisu stariji od 26 godina života,osim studenata studija koji traju pet ili šest godina,koji ne mogu biti stariji od 28 godina života,
 • da su redovni studenti
 • da student nije obnovio više od dvije godine studija na upisanoj visokoškolskoj ustanovi,
 • da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja

III

Redovnim studentima prvog ciklusa u visokoškolskim ustanovama mogu se dodijeliti stipendije:

 • Ako se prvi put upisuju u drugu i više godine studija na prvom ciklusu studija;
 • Student koji je upisan na prvu godinu studija-učenik generacije iz srednje škole
 • Kada se prvi put upisuju u prvu godinu studija, ako su djeca poginulih i nestalih boraca i civilnih žrtava rata, djeca bez oba roditelja, djeca iz socijalnougroženih porodica;
 • Kada se po prvi put upisuju u prvu godinu studija, ako su na prijemnom ispitu osvojili 90 i više bodova.

IV

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

1. Prijava na konkurs

2. Uvjerenje o upisanoj godini studija

3. Kopija indeksa-kopija prve strane i kopija svih stranica ovjera upisa semestra i obnova semestra

4. Prosjek ocjena položenih ispita od studentske službe (za prvi ciklus studija)

5. Uvjerenje o broju osvojenih bodova na prijemnom ispitu (za studente koji se

upisuju u prvu godinu studija a osvojili su 90 i više bodova)

6. Uvjerenje o prebivalištu od stanice javne bezbjednosti Šekovići

7. Dokaz o bodovanju socijalnog statusa

 • kućna lista
 • rješenje o priznatom statusu porodice poginulog borca (dijete palog i nestalog borca VRS)
 • rješenje o kategorizaciji RVI VRS (dijete RVI od prve do desete kategorije)
 • uvjerenja o evidenciji biro-a za zapošljavanje za roditelje

8. Izjava da ne prima drugu stipendiju iz budžeta

9. Uvjerenje o državljanstvu

V

Konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Šekovići, veb stranici opštine i lokalnoj televiziji.

Prijave na Konkurs se podnose u šalter sali Administrativne službe opštine Šekovići sa naznakom „Komisiji za dodjelu stipendija“.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana isticanja konkursa na Oglasnu tablu Opštine Šekovići.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

VI

Prijedlog kandidata za dodjelu stipendija donosi Komisija za dodjelu stipendija.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na oglasnoj tabli opštine i veb stranici Opštine Šekovići.

VII

Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti žalbu Načelniku opštine u roku od 8(osam) dana od dana objave rezultata konkursa.