Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2014/2015 godinu

Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2014/2015 godinu

I

U sladu sa planiranim i raspoloživim sredstvima u Budžetu opštine Šekovići za 2015. godinu raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2014/2015 godinu.

II

Pravo na dodjelu stipendije iz Budžeta opštine Šekovići imaju redovni studenti koji pohađaju fakultet na području BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, zemalja potpisnica Bolonjske deklaracije ili u zemlji sa kojom BiH (Republika Srpska) ima potpisan bilateralni sporazum o razmjeni studenata.
Za dodjelu stipendije iz prethodnog stava mogu da konkurisati studenti koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:
-da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine
-da imaju prebivalište na području opštine šekovići u neprekidnom trajanju dužem od jedne godine,prije podnošenja prijave na konkurs,
-da studenti završne godine na prvom ciklusu studija nisu stariji od 26 godina života,osim studenata studija koji traju pet ili šest godina,koji ne mogu biti stariji od 28 godina života,
-da su redovni studenti
-da student nije obnovio više od dvije godine studija na upisanoj visokoškolskoj ustanovi,
-da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja

III

Redovnim studentima prvog ciklusa u visokoškolskim ustanovama mogu se dodijeliti stipendije:
• Ako se prvi put upisuju u drugu i više godine studija na prvom ciklusu studija;
• Student koji je upisan na prvu godinu studija-učenik generacije iz srednje škole
• Kada se prvi put upisuju u prvu godinu studija, ako su djeca poginulih i nestalih boraca i civilnih žrtava rata, djeca bez oba roditelja, djeca iz socijalno ugroženih porodica;
• Kada se po prvi put upisuju u prvu godinu studija, ako su na prijemnom ispitu osvojili 90 i više bodova.

IV

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

1. Prijava na konkurs
2. Uvjerenje o upisanoj godini studija
3. Kopija indeksa-kopija prve strane i kopija svih stranica ovjera upisa semestra i obnova semestra
4. Prosjek ocjena položenih ispita od studentske službe (za prvi ciklus studija)
5. Uvjerenje o broju osvojenih bodova na prijemnom ispitu (za studente koji se upisuju u prvu godinu studija a osvojili su 90 i više bodova)
6. Uvjerenje o prebivalištu od stanice javne bezbjednosti Šekovići
7. Dokaz o bodovanju socijalnog statusa
-kućna lista
-rješenje o priznatom statusu porodice poginulog borca (dijete palog i nestalog borca VRS)
-rješenje o kategorizaciji RVI VRS (dijete RVI od prve do desete kategorije)
-uvjerenja o evidenciji biro-a za zapošljavanje za roditelje
8. Izjava da ne prima drugu stipendiju iz budžeta
9. Uvjerenje o državljanstvu

V

Konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Šekovići, veb stranici opštine i lokalnoj televiziji.
Prijave na Konkurs se podnose u šalter sali Administrativne službe opštine Šekovići sa naznakom „Komisiji za dodjelu stipendija“.
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana isticanja konkursa na Oglasnu tablu opštine Šekovići.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

VI

Prijedlog kandidata za dodjelu stipendija donosi Komisija za dodjelu stipendija.
Rezultati konkursa će biti objavljeni na oglasnoj tabli opštine i veb stranici opštine Šekovići.

VII

Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti žalbu Načelniku opštine u roku od 8(osam) dana od dana objave rezultata konkursa.

NAČELNIK OPŠTINE
Ninić Budimir