Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA – NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

JAVNI POZIV  ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA – NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

 


Opština Šekovići poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Šekovići iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1.Razvoj turizma
2.Razvoj NVO sektora
3.Razvoj voćarstva
4.Kultura
5.Sport

Sredstva za odobrene projekte će iznositi od 3000 KM do 5000 KM (konvertibilnih maraka).
Opština zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume. Dužina trajanja svakog projekta može biti od 1 do 3 mjeseca. Izabrane projekte trebalo bi sprovesti u periodu od jula /2016.g. do septembra /2016. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovima, za sve formalno registrovane OCD-e i NVO-e (udruženja ili fondacije), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za aplikaciju i kriterijumima za finansiranje projekata mogu da pronađu u smjernicama za podnosioce projekta u okviru javnog poziva. Više informacija na broj telefona 056-654-610

PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za opštinu Šekovići može se preuzeti od (petka) 03.06.2016.g., do (ponedeljka) 20.06.2016.g. slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na:opst.sekovici@gmail.com , preuzimanjem u: kancelariji broj 1. Josipa Kovačevića bb 75450 Šekovići. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći i na službenoj Internet stranici opštine. Pitanja u vezi s javnim pozivom mogu se postaviti na opst.sekovici@gmail.com sa naznakom „Za Javni poziv“. Pitanja se mogu postavljati do. 20.06.2016.g. Odgovori na upite biće dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od prijema upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnosiocima prijedloga ili javno objavljeni na opštinskoj Internet stranici.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) mora da se dostavi u tri (3) primjerka u štampanoj formi i u jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak-petak), u periodu od 08:00 do 15:00 časova, na sljedeću adresu, sa naznakom „ Javni poziv za OCD “: Opština Šekovići, Kancelarija br.1. Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

Rok za predaju dokumentacije 27.06.2016.g. do 15:00 časova. Dokumentacija dostavljena nakon navedenog roka biće razmatrana jedino u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Vanjska strana koverte mora da sadrži naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnosioca projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavaće se potvrde o prijemu. Svi podnosioci koji su predali prijedloge projekata biće pismeno obaviješteni o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta, u roku od 10 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na Internet stranici opštine www.sekovici.org , kao i na oglasnoj ploči opštine.

projektna-dokumentacija