Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

ЈАВНИ ОГЛАС за избор и именовање члана Општинске изборне комисије Шековићи

I Расписује се Јавни оглас за именовање једног члана Општинске изборне комисије Шековићи .
Код избора члана Општинске изборне комисије Шековићи водиће се рачуна да састав Општинске
изборне комисије одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, водећи
рачуна о посљедњем попису становништва спроведеном на државном нивоу, као и да одражава
равноправну заступљеност полова, на начин како је регулисано чланом 2.14 Изборног закона
Босне и Херцеговине. На национални састав Изборне комисије примјењују се резултати пописа
становништва у Босне и Херцеговине из 2013. године (“Службени гласник Босне и Херцеговине ”,
број 60/16), а на полни састав одредбе Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини .
II Мандат члановима Општинске изборне комисије траје седам година и тече од дана давања
сагласности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на одлуку Скупштине општине о
именовању члана Општинске изборне комисије.
III Члан Општинске изборне комисије не заснива радни однос. Члан Општинске изборне комисије
има право на мјесечну накнаду за свој рад у складу са Изборним законом Босне и Херцеговине и
подзаконским актима. Надлежност Општинске изборне комисије регулисана је одредбама члана
2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине и одговарајућим подзаконским актима.
IV 1) Општи услови које кандидат мора испуњавати:

 • да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине
 • да је старији од 18 година, односно да има право гласа,
 • да није обухваћен одредбама члана 2.3 Изборног закона Босне и Херцеговине, члана 2.12 став 7.
  и члана 1.8 став 6. Изборног закона Босне и Херцеговине .
  2) Посебни услови које кандидат мора испуњавати:
 • да има пребивалиште на подручју општине Шековићи (изузетно, члан Општинске изборне
  комисије може бити лице са пребивалиштем из друге општине уколико нема кандидата на
  подручју општине Шековићи који испуњавају услове тражене Јавним огласом),
 • да има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет болоњског система
  студирања са најмање 180 ECTS бодова (изузетно, члан Општинске изборне комисије може бити

лице које има завршену вишу школу, односно VI степен стручне спреме ако је потребно
испоштовати одредбе члана 2.14 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине или ако нема
кандидата који испуњавају услове из ове алинеје),

 • да посједује искуство у спровођењу избора (изузетно, члан Општинске изборне комисије може
  бити лице које има VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, односно завршен
  правни факултет болоњског система студирања с најмање 180 ECTS бодова, без изборног
  искуства).
  3) Под искуством у спровођењу избора подразумијева се:
 • чланство у изборној комисији,
 • чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом Босне и Херцеговине.
  V 1) У складу са чланом 2.3 Изборног закона Босне и Херцеговине, за члана Општинске изборне
  комисије не може бити именовано лице:
 • које се не може кандидовати у смислу одредби чл. 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона Босне и
  Херцеговине ,
 • које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције,
 • које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима
  предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона Босне и Херцеговине,
 • које је кандидат за било који ниво власти,
 • којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за
  коју је лично одговорно у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.
  Централна изборна комисија БиХ одлучиће да ли тежина повреде или лична одговорност чине
  лице неподобним да буде члан Општинске изборне комисије.
  2) Члан Општинске изборне комисије може бити предсједник или судија редовног суда, секретар
  скупштине града, лице професионално запослено у органима управе или друга лица ако
  испуњавају посебне услове одређене чланом 2.2 Изборног закона Босне и Херцеговине , а немају
  сметњи из члана 2.3 Изборног закона Босне и Херцеговине .
  3) За члана Општинске изборне комисије не може бити именовано лице обухваћено чланом 2.3
  Изборног закона Босне и Херцеговине као ни лице које обавља извршну функцију, како је
  утврђено одредбом члана 1.8 став (6) Изборног закона Босне и Херцеговине, нити лице које је
  актуелни кандидат или је било кандидат за било који ниво власти на посљедњим општим и/или
  посљедњим локалним изборима.
  VI Уз пријаву на Јавни оглас кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и
  посебних услова у оригиналу или овјереној копији:
 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о држављанству
 • овјерену копију дипломе о стеченој стручној спреми,
 • увјерење о пребивалишту (не старије од три мјесеца од дана издавања од стране надлежног
  органа),
 • доказ о посједовању искуства у спровођењу избора,
 • својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву о националном изјашњењу са
  посљедњег пописа становништва у Босни и Херцеговини,
 • својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву да се на кандидата не односе
  одредбе члана 2.3 Изборног закона Босне и Херцеговине на обрасцу који је саставни дио Упутства
  о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије
  основне изборне јединице у Босни и Херцеговини,
 • својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву да кандидат није обухваћен
  одредбама члана 2.12 став 7. Изборног закона Босне и Херцеговине,
 • својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву да кандидат није обухваћен
  одредбама члана 1.8 став 6. Изборног закона Босне и Херцеговине.
  VII 1) Поступак по јавном огласу , укључујући преглед приспјелих пријава , те разврставање
  кандидата на оне који испуњаву и оне који не испуњавају услове јавног огласа , у складу са
  утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за провођење процедуре по јавном конкуру за
  избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Шековићи именована Одлуком
  Скупштине општине Шековићи.
  2) Са свим кандидатима који испуњавају услове Јавног огласа, Комисија за провођење процедуре
  по јавном конкурсу за избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Шековићи
  обавиће интервју, након чега ће сачинити ранг-листу са редослиједом кандидата, о чему ће сви
  кандидати бити благовремено обавијештени.
  3) Прворангирани кандидат дужан је да прије доношења одлуке о именовању достави у оригиналу
  или овјереној копији доказ о некажњавању у року од седам дана од дана пријема обавјештења.
  4) Скупштина општине Шековићи ће на приједлог Комисије за избор и именовање извршити
  именовање члана Општинске изборне комисије и своју одлуку доставити на сагласност
  Централној изборној комисији Босне и Херцеговине .
  5) Документа приложена уз пријаву на Јавни оглас неће бити враћена кандидатима.
  VIII 1) Пријаве на јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији општинске управе
  Шековићи или поштом, на адресу: Скупштина општине Шековићи, улица Јосипа Ковачевића бб,
  75 450 Шековићи, са назнаком: Комисија за спровођење поступка по Јавном огласу за избор и
  именовање једног члана Општинске изборне комисије Шековићи.
  Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

4) Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања Јавног огласа. Јавни оглас биће
објављен у дневном листу “Глас Српске”, “Службеном гласнику Републике Српске” и на
званичној интернет страници општине Шековићи. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок
ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ Дејан Василић,ср.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-5-1/2023
Шековићи,28.02.2023. године