Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

RJEŠENjE O dodjeli stipendija po Konkursu za dodjelu stipendija za školsku 2015/2016.godinu

RJEŠENjE O dodjeli stipendija po Konkursu za dodjelu stipendija za školsku 2015/2016.godinu

На основу члана 10.Правилника о стипендирању студената у општини Шековићи  брoj   03-67-1/13 од 01.02.2013.године, те приједлога Ранг листе утврђене од стране Комисије  за додјелу стипендија , Начелник одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности       д о н о с и:

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О додјели стипендија по Конкурсу за додјелу стипендија за школску 2015/2016.годину

I

Студенти којима се додјељује стипендија у складу са чланом III тачка 1.) Конкурса (Студенти који се први пут уписују у другу и више године студија  на првом циклусу студија).

 

Р. Бр  Име и Презиме Факултет Бодови за оцјену Бодови за социјални статус Бодови за годину студија УКУПАН БРОЈ БОДОВА Напомена
1. Радивојевић

Наташа

Техничких

наука

50,10 6 16 72,10  
2. Шарчевић

Јована

Медицински 50,28 3 16 69,28  
3. Павловић

Ана

Психологија 49,26 4 16 69,26  
4. Павловић

Жељко

Теолошки 49,08 1 18 68,08  
5. Токановић

Данијела

Педагошки 49,14 / 18 67,14  
6. Новаковић

Светлана

Висока здрав.школа 49,80 1 16 66,80  
7. Божић

Марија

Политичке

Науке

49,80 1 16 66,80  
8. Ђурић

Биљана

Филозофски 50,40 / 16 66,40  
9. Бојанић

Марко

Безбједност 48,84 1 16 65,84  
10. Новаковић

Биљана

Медицински 46,68 3 16 65,68  
11. Вукашиновић

Марија

Геолошки 49,08 / 16 65,08  
12. Милић

Милица

Медицински 42,42 2 20 64,42  
13. Павловић Тимо Филозофски 46,38 1 16 63,38  
14. Ковачевић Далибор Шумарски 42,60 4 16 62,60  
15. Клисарић Мира Шумарски 40,56 4 18 62,56  
16. Рељић Маријана Висока школа пос.с. 45,00 / 16 62,00  
17. Шевкушић Мира Технолошки 45,78 / 16 61,78  
18. Радојчић Зорица Природно-математички 42,70 1 18 61,70  
19. Мићић Наташа Пословна Економија 38,58 3 20 61,58  
20. Божић Данијела Едукацијско рехабилит. 42,54 3 16 61,54  
21. Рељић Славица Филозофски 44,40 1 16 61,40  
22. Митровић Зоран Електротех. 42,06 3 16 61,06  
23. Михајловић Ненад Филозофски 45,00 / 16 61,00  
24. Новаковић Божидар Филозофски 42,00 3 16 61,00  
25. Дивовић Горан Електротех. 40,26 2 18 60,26  
26. Чворић Славиша Саобраћајни 43,98 / 16 59,98  
27. Лазић  Младен Пословна Економија 43,98 / 16 59,98  
28. Челић Михајло Цивилна Заштита 42,96 1 16 59,96  
29. Кугић

Дарко

Филозофски 40,92 3 16 59,92  
30. Глишић

Горан

Машински 40,50 3 16 59,50  
31. Ступар Милица Педагошки 39,30 3 16 58,30  
32. Лазаревић Катарина Безбједност и заштита 40,91 1 16 57,91  
33. Краљевић Никола Шумарски 39,78 2 16 57,78  
34. Мелезовић

Слободан

Економски 36,60 2 18 56,60  
35. Ристић Биљана Правни 37,50 1 18 56,50  
36. Ступар Млађен Шумарски 39,36 1 16 56,36  
37. Видаковић Жељко Електротех. 38,64 1 16 55,64  
38. Марковић Невена Филозофски 37,98 / 16 53,98  
39. Милић Михаило

 

Филозофски 34,30 1 16 51,30  

 

II

Студенти којима се додјељује стипендија у складу са чланом III тачка 4) Конкурса (Студенти који се први пут уписују у прву годину студија , који  су на пријемном испиту освојили укупно 90 и више бодова).

 

РЕДНИ

БРОЈ

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФАКУЛТЕТ Број Бодова на пријемном испиту
1. Перендић Снежана Правни 98,64
2. Митровић Кристина Правни 93,39

 

III

Студенти којима се додјељује стипендија у складу са чланом III тачка 2) Конкурса (Студенти који су уписали прву годину студија , а ученик  је генерације из Средње Школе Петар II Петровић Његош).

 

РЕДНИ

БРОЈ

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФАКУЛТЕТ НАПОМЕНА
1. Зекић Јелена Медицински Ученик Генерације

 

IV

 

Студенти који не испуњавају услове конкурса

 

РЕДНИ

БРОЈ

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФАКУЛТЕТ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1. Дукић Јована Филозофски Прва година  (мање од 90 бод.)

 

V

Са студентима који су остварили право на стипендију биће потписан Уговор о стипендирању , о чему ће накнадно бити обавјештени.

 

VI

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

На основу Правилника о стипендирању студената у општини Шековићи, Начелник општине расписао је Конкурс за додјелу стипендија за школску 2015/2016.годину број:03-67- 2/16 дана 19.02.2016.године. По расписивању Конкурса именована је Комисија за додјелу стипендија рјешењем бр.03-111-18/16 од 23.03.2016.године. Комисија је прегледала приспјеле пријаве на конкурс и утврдила ранг листу према критеријима и условима Конкурса и доставила исту начелнику одјељења.  На основу достављене ранг листе и утврђених чињеница  рјешено је као у диспозитиву Рјешења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овог рјешења незадовољни кандидати могу поднијети приговор начелнику општине у року од 8 (осам) дана.

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Шивчић Мијомир