Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

JAVNI POZIV – PODSTICAJ POLjOPRIVREDE  U 2018.g.

JAVNI POZIV  – PODSTICAJ  POLjOPRIVREDE  U 2018.g.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA ŠEKOVIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 03-330-36/18
Datum: 06.09.2018.godine

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 97/16), Odluke o izvršenju budžeta opštine Šekovići za 2018. godinu broj: 01-022-121/17 od 29.12.2017. godine, Programa za korištenje budžetskih sredstava za podsticaj poljoprivrede u 2018.godini, broj:03-330-35 od 05.09.2018.g. Načelnik opštine Šekovići r a s p i s u j e:

JAVNI POZIV
ZA KORIŠTENjE BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ
POLjOPRIVREDE U 2018.g.

Pravo prijave po javnom pozivu imaju:

a) Poljoprivredni proizvođači, pravna i fizička lica koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području opštine Šekovići .

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva su:
a) Da se predložena aktivnost odvija na području opštine Šekovići;
b) Da je korisnik sredstava izmirio porez na nepokretnosti iz prethodne godine(2017.g.)
g) Da se predložena aktivnost odnosi na:

1. Podsticaj u stočarstvu za uzgoj kvalitetno priplodnih ovaca,
2. Uzgoj malina,
3. Vanredne potrebe i pomoći (štete),
4. Podsticaj za voćarstvo – uspostavljanje novih zasada voća.

Za ostvarivanje prava na sredstva za podsticaj poljoprivrede uz zahtjev dostavlja se
opšta dokumentacija:
1. Kopija rješenja o regitraciji poljoprivrednog gazdinstva za (fizička lica),
2. Kopija rješenja o registraciji (za pravna lica)
3. Dokaz o plaćenom porezu na nepokretnosti za prethodnu godinu (2017),
4. Kopiju lične karte,
5. Kopija žiro računa/tekućeg računa

Pojedinačna zavisno od vrste podsticaja:

-za stočarstvo-ovčarstvo:
A)Izjava korisnika o brojnom stanju ovaca, te da se zahtjev za pdsticaj podnosi prvi put u toku godine;

-za maline:
A) Ovjerena izjava o zasađenoj površini malina,
B) Dokaz o posjedu katastarske parcele na kojoj se nalazi zasad.

-za vanredne potrebe i pomoći:
A) Izvještaj-zapisnik komisije o nastaloj šteti
B) Izjava da sretstva za nastalu štetu nisu naplaćena u toku godine po istom osnovu od drugog organa.

-za voćarstvo:
A)Izjava o vrsti, sorti i broju sadnica voća.
B) Dokaz o posjedu katastarske parcele na kojoj se planira uspostaviti zasad voća.

Prijave na Javni poziv podnose se u zgradi Opštine Šekovići (šalter sala), svakim radnim danom sa naznakom:

KOMISIJA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ POLjOPRIVREDE U 2018.G.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj tabli Opštine Šekovići. Komisija zadržava pravo izlaska na teren i utvđivanja stvarnog stanja po podnesenom zahtjevu.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dodjela podsticaja vršiće se u skladu sa Programom za korištenje budžetskih sredstava za podsticaj poljoprivrede u 2018.g. i raspoloživim sredstvima u budžetu opštine Šekovići.

Dostaviti:
NAČELNIK OPŠTINE
Momir Ristić
1.Oglasne table Opštine Šekovići,
2. Veb stranicu Opštine Šekovići,
3. Načelniku Opštine,
4. Odjeljenju za privredu, poljoprivredu
i inspekciske poslove,
5. A/a.