Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Javni poziv organizacijama civilnog društva

Javni poziv organizacijama civilnog društva

OPŠTINA ŠEKOVIĆI U SARADNJI SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU PROJEKTA JAČANJE LOKALNE DEMOKRATIJE/DEMOKRACIJE IV – LOD IV

KOJI FINANSIRA EVROPSKA UNIJA

 

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i dvanaest jedinica lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini zajednički implementiraju projekat pod nazivom Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV.  Projekat finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

 

Projekat LOD IV i Opština Šekovići pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Šekovići, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 

1. Razvoj ruralne ekonomije kroz podsticanje individualne incijative u poljoprivredi,

2. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društava,

3.Aktivizam OCD kroz institucijalnu saradnju sa javnim sektorom.

 

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM – 70.000 KM (konvertibilnih maraka).

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

 

Dužina trajanja svakog projekta može biti od  6  do 9 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju sprovesti u periodu  juli 2015. – mart 2016. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u  smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za Opštinu Šekovići se može preuzeti od 22. maja 2015. godine, slanjem  zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org ili lično preuzimanjem u:  Opština Šekovići, kancelarija br.1, Ul. Josipa Kovačevića bb. 75450 Šekovići.

Sve potrebne  informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim web stranicama: www.ba.undp.org, www.ngo.ba kao i na web stranici Opštine Šekovići www.sekovici.org .

 

Pitanja u vezi sa javnim pozivom  se mogu postaviti putem e-mail  adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za LOD IV projekt. Pitanja  se mogu postavljati do 08. juna 2015. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od prijema upita.

Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“, će se održati u Šekovićima, dana 02. juna 2015. godine, u periodu od 12.00 do 14.00  časova u Sali Skupštine opštine Šekovići. Na „Otvorenom danu“ će se također izvršiti i odabir predstavnika nevladinog sektora u komisiji za evaluaciju pristiglih projekata.

Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

 

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08.00 do 14.00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za LOD IV projekt:

 

Šekovići:                                                 Opština Šekovići

Kancelarija br. 1

Josipa Kovačevića bb

75450 Šekovići

 

 

 

Rok za predaju aplikacija je 12. juna 2015. godine, u 14:00 časova. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju  da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

 

Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

 

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

 

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će  obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, www.ngo.ba, zatim na web stranici Opštine Šekovići www.sekovici.org kao i na oglasnoj ploči Opštine.

Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

1.LOD IV Projektni prijedlog

2.LOD IV Pregled budzeta_proracuna

3.LOD IV Matrica logickog okvira

4.LOD IV Plan aktivnosti i promocije

5.LOD IV Administrativni podaci o aplikantu

6.LOD IV Finansijska identifikaciona forma

7.LOD IV Izjava o podobnosti

8.LOD IV Lista za provjeru

LOD IV Smjernice za aplikante opstina Sekovici