Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

ЈАВНИ КОНКУРС за стипендирање студената II циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству

1.

            Расписује се Јавни конкурс за стипендирање студената II циклуса студија који студирају на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству за академску 2021/2022 годин, а имају стално пребивалиште на подручју општине Шековићи

Стипендија се  додијељује  редовним студентима II циклуса студија до стицања академског звања мастер, односно магистар.

2.

            Општи услови за остваривање права на додјелу стипендије су:

    1) да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

               2)  да има мјесто пребивалишта на територији Општине Шековићи ,

               3) да је редован студент  II циклуса студија једног од универзитета у Босни и Херцеговини или иностранству,

               4) да у додипломским академским студијама није обновио ниједну школску годину, и

               5) да нема више од навршених 30 година живота на дан објављивања јавног конкурса.

3.

            Пријаве студената вредноваће се према следећим критеријумима:

              1) просјечна оцјена студента са претходног циклуса студија,

              2) студијски програм који се изводи  на јавном или приватном универзитету у Републици Српској, односно БиХ 

              3) ранг универзитета на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи за студенте који студирају у иностранству и

              4)  социјални статус

                  – дјетету палог или несталог борца ВРС                        

                  – дјетету РВИ ВРС од прве до четврте категорије            

                  – дјетету РВИ ВРС од пете до десете категорије             

                             – дијете из вишечлане породице                                                   .

4.

Као доказ о испуњености услова из тачке 2. овог Јавног конкурса студенти прилажу:

                    1) увјерење о држављанству,

                    2) извод из матичне књиге рођених,

                    3) оригинално увјерење о мјесту пребивалишта, које је издато након објављивања јавног конкурса,

                     4) потврду надлежне високошколске установе о статусу редовног студента II циклуса  а  за студенте којима  мастер или магистарски студиј  трају више од једне године ова потврда с напоменом да није обнављао ниједну студијску годину,

                     5) потврду надлежне високошколске установе на којој је завршио студије I циклуса да није обнављао ниједну студијску годину

                     6) потврду о висини просјечне оцјене са I циклуса студија,

                     7) фото-копију текућег рачуна са рачуном банке код које је рачун отворен.

                      8) Као доказ о социјалном статусу) доставља се рјешење или увјерење надлежног органа општине Шековићи.

Докази о испуњавању услова овог Јавног конкурса морају бити оригинали или овјерене копије које нису старије од три мјесеца.

5.

Студенти који не доставе доказе којима се утврђује   социјални  статус неће се бодовати по том основу.

6.

Студенти који студирају у иностранству, осим студената који студирају на универзитетима у Републици Србији, Републици Хрватској и Републици Црној Гори, а који прилажу документа на страном језику, треба да их доставе у оригиналу, уз овјерен превод на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.

7.

 Пристигле пријаве ће бити бодоване према критеријумима из тачке 3.  овог конкурса, а у складу са Правилником о стипендирању  студената II циклуса студија који студирају на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству на основу чега ће Комисија за додјелу стипендија донијети прелиминарну  ранг-листу.

Прелиминарна ранг-листа објављује се на огласној табли и интернет страници Општине Шековићи.

Кандидати који су поднијели пријаву на конкурс за додјелу стипендије имају право приговора на прелиминарну ранг-листу.

           Приговор се подноси Комисији у року од 8 дана од дана објаве прелиминарне ранг-листе. Комисија разматра приговоре у року од 21 дан од дана објаве прелиминарне ранг-листе и утврђује приједлог коначне ранг-листе студената II циклуса студија.

            Коначну ранг-листу утврђује начелник, а она се објављује на Огласној табли и интернет страници Општине Шековићи.

8.

           Јавни конкурс биће објављен у једном дневном листу који издаје у Републици  Српској  а доступан је на територији општине Шековићи, на огласној табли Општине Шековићи и званичној интернет страници Општине Шековићи: https://sekovici.org.

9.

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном листу из претходне тачке.

Неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

10.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично у писарницу општинске управе Шековићи  или путем поште, на адресу: Општина Шековићи  Ул. Јосипа Ковачевића  бр. 2, 75450 Шековићи , са назнаком: Комисији за додјелу стипендија  II циклуса студија.

11.

            За сва додатна питања заинтересовани студенти могу се обратити у Кабинет начелбника општине на телефон: 056/654-600.