Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

ZA ČISTIJE I LJEPŠE ŠEKOVIĆE

ZA ČISTIJE I LJEPŠE ŠEKOVIĆE

 

Opština Šekovići uspješno je provela projekat „Proširenje i poboljšanje usluga sakupljanja komunalnog otpada u opštini Šekovići“, koji je realizovan u partnerstvu sa Švedskom međunarodnom organizacijom za razvoj –SIDA. Projekat je podrazumjevao analizu postojećeg stanja u oblasti produkcije i tretmana otpada, izradu opštinskog plana upravljanja otpadom za period 2012-2017 kao i nabavku opreme u cilju pobošanja kvaliteta usluge odlaganja i odvoza komunalnog otpada. Ukupna vrijednost doniranih sredstava iopreme od strane razvojne agencije SIDA iznosi 176.000 Eura.
Komunalnom preduzeću “Zelenilo i čistoća” predata je na upravljanje i korištenje sledeća oprema:
a) vozilo za preuzimanje i transport otpada kapaciteta 7t sa stražnjim utovarom i mogućnosti pražnjenja kanti 140 l i kontejnera 1,1 m3 i 5,5m3 …………1 komad
b) eurokontejneri zapremine 1,1 m3 za papir, staklo i PET…….12 komada
c) eurokontejneri zapremine 1,1 m3 za mješani otpad ………….60 komada
d) skip kontejner 5,5 m3 ……………………………………………………..3 komada
e) plastične kante sa točkovima zapremine 140 l………………….200 komada
Navedena oprema će građanima omogućiti efikasnije i lakše odlaganja komunalnog otpada, a nadležnom komunalnom preduzeću kao davaocu usluge brže i kvalitetnije sakupljane i odvoz. Trenutno se otpad odvozi na staro odlagalište u blizini Šekovića, dok se početak rada regionalne sanitarne deponije „Crni vrh” očekuje u novembru 2014.g.