Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

No Comments

Subvencije za podsticaj poljoprivrede

Subvencije za podsticaj poljoprivrede

Sredstva iz budžeta opštine Šekovići, u iznosu od 15.000,00 KM, namijenjena su za sufinansiranje programa kojima se obezbjeđuje poboljšanje poljoprivredne proizvodnje…

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 101/04, 42/05 i 118/05) i na osnovu Odluke o izvršenju budžeta opštine Šekovići za 2013. godinu broj 01-022-213/12 od 27.12.2012. godine, Načelnik opštine Šekovići,d o n o s i:

 

P R A V I L N I K

ZA KORIŠTENJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA-SUBVENCIJE ZA PODSTICAJ

POLJOPRIVREDE

 

Član 1.

Sredstva iz budžeta opštine Šekovići, u iznosu od 15.000,00 KM, namijenjena su za sufinansiranje programa kojima se obezbjeđuje poboljšanje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa usluga za poljoprivrednu proizvodnju te nadoknadu dijela štete pričinjene poljopivredniku na njegovom imanju.

Član 2.

Korisnici ovih sredstava mogu biti fizička i pravna lica i udruženja koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u skladu sa članom 1. ove odluke i koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost  na području opštine Šekovići .

 

 

Član 3.

Kriteriji koje je neophodno da ispune lica i udruženja iz prethodna dva člana su:

a)Korisnik sredstava treba biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

b)Korisnik sredstava treba da  izmiri porez na nepokretnosti;

v)Da se bave organizovanom poljoprivrednom proizvodnjom ili unapređenjem poljoprivredne proizvodnje ili podizanjem nivoa usluga u poljoprivrednoj proizvodnji;

g)Da je poljoprivredna proizvodnja fizičkih lica organizovana na površini od najmanje 1000 m2;

d)Da se predložena aktivnost odnosi na:

 

-podsticaj za biljnu proizvodnju:

1)žetva strnih žita (požeta površina najmanje 5.000m2);

-podsticaj za stočarstvo i to:

1) uzgoj kvalitetno priplodnih ovaca(korisnik mora imati najmanje  pedeset grla ovaca što čine ženske jedinke koje su dale potomstvo i ovnovi osjemenitelji) i

2)izdavanje mliječnih kartona

-vanredne potrebe i pomoći

 

Član 4.

Da bi fizičko ili pravno lice ili udruženje moglo biti nosilac prava korišćenja navedenih sredstava potrebno je da dokaže ispunjenost uslova iz ove odluke te uz zahtjev za ostvarivanje prava na  sredstva –subvencije za podsticaj poljoprivrede dostavi:

Opšta dokumentacija:

1.Rješenje o registraciji (za pravna lica)

2.Potvrdu (APIF) o registraciji poljoprivrednog gazdinstva(za fizička lica),

3.Uvjerenje o plaćenom porezu na nepokretnosti za prethodnu godinu,

 

Pojedinačna zavisno od vrste podsticaja:

-za biljnu proizvodnju:

1-a) Izjava o požetoj površini strnih žita;

-za stočarstvo:

1-a) Izjava korisnika o brojnom stanju ovaca

1-b)Izjava podnosioca zahtjeva da se zahtjev za životinje podnosi prvi put u toku godine;

2-a)Kopija mliječnog kartona.

 

-vanredne potrebe i pomoći:

            1-a)Izvještaj-zapisnik komisije o nastaloj šteti.

 

Član 5.

 

Dodjela navedenih sredstava vršiće se na osnovu javnog poziva koji će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Šekovići i na oglasnim tablama mjesnih ureda u Mjesnim zajednicama.

Član 6.

O dodjeli novčanih sredstava odlučuje Načelnik, na prijedlog posebne komisije koju imenuje.

 

Član 7.

Komisija iz člana 6. ove odluke sastaje se i radi u zavisnosti od broja prispjelih ponuda na konkurs, a u okviru planiranih sredstava u budžetu opštine za ovu namjenu i to:

-za biljnu proizvodnju………………… ……………..4.000,00 KM

-za uzgoj kvalitetno priplodnih ovaca……..  5.000,00 KM

-za mliječne kartone…………………………………..  4.000,00 KM

-vanredne potrebe i pomoći……………………..  2.000,00 KM

 

NAČELNIK OPŠTINE

Budimir Ninić

Submit a Comment