Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Konkurs za dodijelu stipendija

Konkurs za dodijelu stipendija

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
НАЧЕЛНИК
Број: 03-67-3/19
Датум: 01.03.2019.године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/2016) и члана 62. Статута општине Шековићи („Службени гласник општине Шековићи“, број 9/14),и члана 6.Правилника о стипендирању студената број: 03-67-1/13, број: 03-67-1-2/13 и број: 03-67-1-3/13, начелник општине р а с п и с у ј е:

КОНКУРС
ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

I

У складу са планираним и расположивим средствима у Буџету општине Шековићи за 2019.годину расписује се конкурс за додјелу стипендија за школску 2018/2019 годину.

II

Право на додјелу стипендија из Буџета општине Шековићи имају редовни студенти који похађају факултет на подручју БиХ, Црне Горе, Хрватске, земаља потписница Болоњске декларације или у земљи са којом БиХ (Република Српска) има потписан билатерални споразум о размјени студената.

III

Редовним студентима првог циклуса у високошколским установама могу се додијелити стипендије:
• Ако се први пут уписују у другу и више година студија на првом циклусу студија;
• Студент који је уписан на прву годину студија-ученик генерације из Средње школе;
• Када се први пут уписују у прву годину студија, ако су дјеца погинулих и несталих бораца и цивилних жртава рата, дјеца без оба родитеља, дјеца из социјално угрожених породица;
• Када се по први пут уписују у прву годину студија, ако су на пријемном испиту освојили 90 и више бодова.
• Ако се први пут уписују у прву годину студија, а дјеца су из вишечланих породица (четворо и више дјеце);

IV
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити следећа документа:

1. Пријава на конкурс;
2. Увјерење о уписаној години студија;
3. Копија индекса – копија прве стране и копија свих страница овјера уписа семестра и обнова семестра;
4. Просјек оцјена положених испита од студентске службе (за први циклус студија)
5. Увјерење о броју освојених бодова на пријемном испиту (за студенте који се уписују у прву годину студија а освојили су 90 и више бодова);
6. Увјерење о пребивалишту од станице јавне безбједности Шековићи ;
7. Доказ о бодовању социјалног статуса
– Кућна листа
– Рјешење признатом статусу породице погинулог борца (дијете палог и несталог борца ВРС )
– Рјешење о категоризацији РВИ ВРС ( дијете РВИ од прве до десете категорије)
– Увјерење о евиденцији биро-а за запошљавање за родитеље;
8. Изјава да не прима другу стипендију из буџета ;
9. Увјерење о држављанству.

V

Конкурс ће бити објављен на огласној табли општине Шековићи и мјесних заједница, веб страници општине.
Пријаве на Конкурс се подносе у шалтер сали Општинске управе општине Шековићи са назнаком „Комисији за додјелу стипендија“.
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања конкурса на Огласну таблу општине Шековићи.
Непотпуне пријаве и пријаве достављене после истека рока за подношење исте, неће se узимати у разматрање.

VI

Приједлог кандидата за додјелу стипендија доноси Комисија за додјелу стипендија.
Резултати конкурса ће бити објављени на Огласној табли општине и веб страници општине Шековићи.

VII

Незадовољни кандидати могу поднијети жалбу начелнику општине у року од 8(осам) дана од дана објаве резултата конкурса.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ристић Момир