Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

KONKURS za dodijelu stipendija

KONKURS za dodijelu stipendija


R E P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA ŠEKOVIĆI
NAČELNIK
Broj: 03-67-1/17
Datum: 03.03.2017.godine
Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/2016) i člana 62. Statuta opštine Šekovići („Službeni glasnik opštine Šekovići“, broj 9/14),i člana 6.Pravilnika o stipendiranju studenata broj: 03-67-1/13, broj: 03-67-1-2/13 i broj: 03-67-1-3/13, načelnik opštine r a s p i s u j e:
KONKURS
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2016/2017 GODINU

I

U skladu sa planiranim i raspoloživim sredstvima u Budžetu opštine Šekovići za 2017.godinu raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2016/2017 godinu.

II

Pravo na dodjelu stipendija iz Budžeta opštine Šekovići imaju redovni studenti koji pohađaju fakultet na području BiH, Crne Gore, Hrvatske, zemalja potpisnica Bolonjske deklaracije ili u zemlji sa kojom BiH (Republika Srpska) ima potpisan bilateralni sporazum o razmjeni studenata.

III

Redovnim studentima prvog ciklusa u visokoškolskim ustanovama mogu se dodijeliti stipendije:
• Ako se prvi put upisuju u drugu i više godine studija na prvom ciklusu studija;
• Student koji je upisan na prvu godinu studija-učenik generacije iz srednje škole;
• Kada se prvi put upisuju u prvu godinu studija, ako su djeca poginulih i nestalih boraca i civilnih žrtava rata, djeca bez oba roditelja, djeca iz socijalno ugroženih porodica;
• Kada se po prvi put upisuju u prvu godinu studija, ako su na prijemnom ispitu osvojili 90 i više bodova.
• Ako se prvi put upisuju u prvu godinu studija, a djeca su iz višečlanih porodica (četvoro i više djece);

IV
Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

1. Prijava na konkurs;
2. Uvjerenje o upisanoj godini studija;
3. Kopija indeksa – kopija prve strane i kopija svih stranica ovjera upisa semestra i obnova semestra;
4. Prosjek ocjena položenih ispita od studentske službe (za prvi ciklus studija)
5. Uvjerenje o broju osvojenih bodova na prijemnom ispitu (za studente koji se upisuju u prvu godinu studija a osvojili su 90 i više bodova);
6. Uvjerenje o prebivalištu od stanice javne bezbjednosti Šekovići ;
7. Dokaz o bodovanju socijalnog statusa
– Kućna lista
– Rješenje priznatom statusu porodice poginulog borca (dijete palog i nestalog borca VRS )
– Rješenje o kategorizaciji RVI VRS ( dijete RVI od prve do desete kategorije)
– Uvjerenje o evidenciji biro-a za zapošljavanje za roditelje;
8. Izjava da ne prima drugu stipendiju iz budžeta ;
9. Uvjerenje o državljanstvu.

V

Konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Šekovići i mjesnih zajednica, veb stranici opštine.
Prijave na Konkurs se podnose u šalter sali Administrativne službe opštine Šekovići sa naznakom „Komisiji za dodjelu stipendija“.
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja konkursa na Oglasnu tablu opštine Šekovići.
Nepotpune prijave i prijave dostavljene posle isteka roka za podnošenje iste, se neće uzimati u razmatranje.

VI

Prijedlog kandidata za dodjelu stipendija donosi Komisija za dodjelu stipendija.
Rezultati konkursa će biti objavljeni na Oglasnoj tabli opštine i veb stranici opštine Šekovići.

VII

Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti žalbu načelniku opštine u roku od 8(osam) dana od dana objave rezultata konkursa.
NAČELNIK OPŠTINE
Ristić Momir