Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

No Comments

Javni poziv – Subvencije za podsticaj poljoprivrede

Javni poziv – Subvencije za podsticaj poljoprivrede

 

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 101/04, 42/05 i 118/05) i na osnovu Odluke o izvršenju budžeta opštine Šekovići za 2013. godinu broj 01-022-213/12 od 27.12.2012. godine, Načelnik opštine Šekovići,r a s p i s u j e:

 

JAVNI POZIV

ZA KORIŠTENJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA-SUBVENCIJE ZA PODSTICAJ

POLJOPRIVREDE

 

Pravo prijave na javni poziv imaju:

a)Poljoprivredni proizvođači/pravna i fizička lica/ koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost  na području opštine Šekovići .

Uslovi za ostvarivanje prava na sredstva iz Budžeta opštine su:

a)Da se predložena aktivnost odvija na području opštine Šekovići;

b)Korisnik sredstava treba biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

v)Korisnik sredstava treba da  izmiri porez na nepokretnosti i

g)Da se predložena aktivnost odnosi na:

-podsticaj za biljnu proizvodnju:

1)žetva strnih žita;

-podsticaj za stočarstvo i to:

1) uzgoj kvalitetno priplodnih  ovaca i

2)izdavanje mliječnih kartona

-vanredne potrebe i pomoći

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na  sredstva –subvencije za podsticaj poljoprivrede dostavlja se:

Opšta dokumentacija:

1.Rješenje o registraciji (za pravna lica)

2.Potvrdu (APIF) o registraciji poljoprivrednog gazdinstva(za fizička lica),

3.Uvjerenje o plaćenom porezu na nepokretnosti za prethodnu godinu,

Pojedinačna zavisno od vrste podsticaja:

-za biljnu proizvodnju:

1-a)Izjava o požetoj površini strnih žita;

za stočarstvo:

1-a)Izjava korisnika o brojnom stanju ovaca;

1-b)Izjava podnosioca zahtjeva da se zahtjev za životinje podnosi prvi put u toku godine;

2-a)Kopija mliječnog kartona

vanredne potrebe i pomoći:

                1-a)Izvještaj-zapisnik komisije o nastaloj šteti.

Prijave na Javni poziv podnose se u zgradi opštine Šekovići (šalter sala), svakim radnim danom sa naznakom:

Komisija za dodijelu sredstava subvencije za podsticaj poljoprivrede 

Rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj tabli Opštine.

Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dodjela podsticaja vršiće se u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu opštine Šekovići.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Budimir Ninić

Submit a Comment