Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

ЈАВНИ ОГЛАС о осонивању права грађења на земљишним парцелама у власништву општине Шековићи на локлаитету дефинисаном Планом парцелације „Викенд насеље Бишина“ Шековићи

 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

       Предмет јавног огласа је оптерећење правом грађења земљишних парцела у власништву и посједу општине Шековићи у сврху изградње кућа за одмор на локлаитету „Викенд насеље Бишина“ Шековићи  уписаних у лист непокретности број 42 за К.О. Бишина и   означених као:

 1. к.п. 372/3, површине од 262м2,

 2 .к.п. 372/4, површине од 261м2,

 3. к.п. 372/5, површине од 252м2,

 4. к.п. 372/6, површине од 250м2,

 5. к.п. 372/7, површине од 258м2,

 6. к.п. 372/8, површине од 264м2,

 7. к.п. 372/9, површине од 255м2,

        8. к.п. 372/10 површине од 260 м2

        9. к.п. 372/11, површине од 253м2,

10. к.п. 372/12, површине од 256м2,

11. к.п. 372/13, површине од 246м2,

12. к.п. 372/14, површине од 265м2,

13 .к.п. 372/15, површине од 265м2,

14. к.п. 372/16, површине од 259м2,

15. к.п. 372/17, површине од 260м2,

16 .к.п. 372/18, површине од 266м2,

17. к.п. 372/19, површине од 262м2,

18 .к.п. 372/20, површине од 253м2,

19. к.п. 372/21, површине од 260м2,

20. к.п. 372/22, површине од 245м2,

21. к.п. 372/23, површине од 249м2,

22. к.п. 372/24, површине од 254м2,

23. к.п. 372/25, површине од 260м2,

24 .к.п. 372/26, површине од 270м2,

25 .к.п. 372/27, површине од 258м2.

            Укупна површина земљишта које се оптерећује правом грађења износи 6443м2.

 • УСЛОВИ ОПТЕРЕЋЕЊА ПРАВОМ ГРАЂЕЊА

        Услов за остваривање права грађења на непокретностима из тачке 1. је да се на њима  граде куће за одмор у складу са Урбанистичко – техничким условима из Плана парцелације „Викенд насеље Бишина“ Шековићи.

 • ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ

            Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва домаћа и страна физичка и правна лица.

            Учесници у поступку јавног надметања – лицитације могу поднијети више пријава за више некретнина, али право грађења могу остварити само на једној некретнини.

 • НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава за учешће на јавном недметању – лицитацији подноси се у писаном облику и мора садржавати сљедеће:

                     а) име и презиме физичког лица односно назив правног лица,

                     б) контакт телефон, и адресу физичког лица, односно сједиште правног лица,

                     г) ознаку некретнине за коју се подноси пријава (број катастарске честице по новом премјеру) из тачке 1. Јавног огласа,

                     д) потпис физичког лица, односно потпис овлаштеног представника правног лица и печат.

       Учесник јавног недметања – лицитације уз пријаву је дужан доставити оригиналну или од надлежног органа овјерену фотокопију документације, која не може бити старија од 30 дана од дана објављивања јавног огласа, и то:

                    а) фотокопију личне карте физичког лица, односно фотокопију личне карте одговорног лица у правном лицу (лица овлаштеног за заступање одговорног лица у правном лицу),

                   б) пуномоћ за заступање уколико учесника јавног надметања заступа пуномоћник,

                   в) доказ о уплаћеном износу на име кауције у износу од 500,00 КМ,

                   г) изјаву овјерену код нотара или надлежног органа општинске управе којом прихвата обавезу да након правоснажности одобрења за грађење прибављеног од стране надлежне службе, започне радове на објекту у року од 12 мјесеци од дана правоснажности одобрења за грађење.

 • КАУЦИЈА

   Учесници јавног надметања – лицитације су дужни положити кауцију за лицитацију из тачке 3. подтачка в) овог Јавног позива  у износу од 500,00 КМ, уплатом на благајну општинске управе Шековићи најкасније један сат прије почетка јавног надметања.

       Уколико учесник јавног надметања – лицитације поднесе више пријава за више непокретности из тачке 1. Јавног позива , дужан је уплатити кауцију у износу од 500,00 КМ за сваку некретнину на начин наведен у претходном ставу ове тачке.

 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина мјесечне закупнине.

Висина мјесечне закупнине износи 0,010КМ по метру квадратном.

 • ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ПРАВА ГРАЂЕЊА И УВОЂЕЊЕ НОСИОЦА ПРАВА У ПОСЈЕД

          Након проведене процедуре јавног надметања – лицитације, у року од 30 дана на основу записника Комисије за провођење јавног надметања – лицитације који садржи  јавну објаву која је понуда као најповољнија прихваћена и с којим учесником лицитације се закључује одговарајући нотарски уговор у писаној форми.

         Након закључења уговора о оснивању права грађења, носилац права грађења ће се увести у посјед некретнине на којој је то право грађења успостављено, о чему ће се саставити записник.

 • РОК ЗА ЗАСНИВАЊЕ ПРАВА ГРАЂЕЊА И УСЛОВИ ПРЕНОСА И ОПТЕРЕЋЕЊА УСПОСТАВЉЕНОГ ПРАВА ГРАЂЕЊА

Право грађења на непокретностима из тачке 1. успоставља се на временски период од 60 година, уз могућност споразумног продужења на рок не дужи од оног на који је успостављено.

 • НАЧИН, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ

        Носилац права грађења је дужан плаћати закупнину мјесечно, по фактури испостављеној од стране Ођељења за финансије и друштвене дјелатнсоти до 5. у мјесецу за претходни мјесец.

        Обавеза плаћања закупнине тече од дана закључивања уговора о праву грађења.

 • ОБАВЕЗЕ НОСИОЦА ПРАВА ГРАЂЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИБАВЉАЊЕМ НЕОПХОДНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА И ПОСЉЕДИЦЕ НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСАНИХ РОКОВА

         Носилац права грађења је у обавези да у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора о оснивању права грађења од надлежне службе општинске управе затражи допуну рјешења о урбанистичкој сагласности са свим потребним подацима који су релевантни за одобравање грађења а у случају протека наведеног рока сматраће се да је носилац права грађења једнострано раскинуо закључени уговор па ће, по протеку поменутог рока, начелник општине Шековићи обавијестити правобраниоца како би се приступило процедури раскидања уговора.

         Носилац права грађења је у обавези да након правоснажности рјешења о грађевинској дозволи, прибављеног од стране надлежне службе, започне радове на објекту у року од 12 мјесеци од дана правоснажности одобрења за грађење а уколико то не учини у назначеном року грађевинска дозвола престаје важити.

         Уколико носилац права грађења започете радове на грађевини у претежном дијелу не заврши у року од 2 године, односно комплетну грађевину у року од 3 године,  право грађења престаје у ком случају Општина Шековићи, постаје власником до тада изграђеног дијела грађевине без обавезе обештећења носиоца права грађења.

 1.  ДАН И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ

Јавно надметање – лицитација ће се одржати У Скупштинској сали у здради Општинске управе Шековићи дана 4.4.2024. године(четвртак) са почетком у 12,00 сати.

       Јавном надметању – лицитацији дужан је да присуствује подносилац пријаве или лице које има пуномоћ за заступање подносиоца пријаве.

        Јавно надметање – лицитацију провешће комисија именована од стране Скупштине општине Шековићи.

        Лицитација се може одржати само ако у њој учетвују најмање два учесника.

 1.  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 Рок за подношење пријаве за јавно надметање – лицитацију тече од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“, на Огласној табли општине Шековићи и Интернет страници Општине Шековићи а завршава се  1.4.2024. године.Уколико оглас не буде истовремено објављен, рок за достављање пријаве тече од датума задње објаве Огласа.

            Пријаве се подносе на протокол у Шалтер сали Општинске урпаве Шеквоићи или путем поште у затвореној коверти на адресу:

ОПШТИНА ШЕКВОИЋИ

Јосипа Ковачевића бр. 2

75450 ШЕКОВИЋИ

Комисија за провођење јавног огласа о осонивању права грађења на земљишним парцелама  у власништву општине Шековићи на локлаитету дефинисаном Планом парцелације „Викенд насеље Бишина“ Шековићи путем јавног надметања – лицитације

(са обавзном назнаком броја катастарске парцеле на коју се пријава односи)

„не отварај“

     На полеђини коверте обавезно назначити име и презиме, односно фирму, адресу и контакт телефон.

            Пријава се сматра непотпуном уколико не садржи све податке предвиђене оглсом.

            Уплаћени депозит ће се вратити у року од 15 дана од дана закључења поступка јавног надметања.

          Општина Шеквоићи не сноси никаве трошкове понуђача по овом Јанвом огласу те задржава право да овај Јавни оглас поништи и објави нови те не сноси никакву одговорност према учесницима поступка јавног надметања – лицитације.

НАПОМЕНА: Понуђачи могу сваким радним даном у периоду од 8 до 14 сати у згради Општине Шековићи, улица Јосипа Ковачевића бр. 2, код Начелника одјељења за општу управу и послове грађења, канцеларија број 16 (број телефона: 056/654-608) извршити увид у Рјешења о начелним урбанистичким сагласностима и увид у податке о непокретносима које су предмет лицијтације те добити све друге информације о предмету лицитације. Такође, заинтересиована лица могу разгледати предметне парцеле на терену у присуству службеног лица општине Шековићи а термин разгледања ће договорити са начелником одјељења за општу урпаву и послвое грађења у канцеларији број 16 или путем телефона 056/654-608.