Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

ЈАВНИ КОНКУРС за пријем приправника у Општинску управу

Јосипа Ковачевића број 2, 75450 Шековићи, Тел. 056/654-600, факс 056/654-604, e-mail: opst.sekovici@gmail.com

Број: 03-123-15/22

Датум: 06.10.2022.године

На основу члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), у вези са Рјешењем ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске о одобравању средстава за финансирање зарада приправника са ВСС број: 02.7.7/0601-50-4/22 од 11.7.2022.године, начелник општине расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у Општинску управу

I

Начелник општине Шековићи расписује Јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом у Општинску управу општине Шековићи, на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци:

 1. Дипломирани правник – 1 извршилац,
 2. Дипломирани инжењер саобраћаја – 1 извршилац,
 3. Дипломирани дефектолог – 1 извршилац,
 4. Струковни инжењер информационих технологија и система – 2 извршиоца.

II

Опис послова

Приправници се примају у радни однос ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла и стицање права на полагање стручног испита за рад у управи.

Приправници ће се оспособљавати у складу са Програмом за оспособљавање младих са ВСС у статусу приправника за самосталан рад и полагање стручног испита број: 03-123-14/22 од 03.10.2022.године.

III

Општи услови:

 1. Да су кандидати држављани Босне и Херцеговине, односно Републике Српске,
 2. Да су старији од 18 година,
 3. Да имају општу здравствену способност,
 4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи.

IV

Посебни услови

 1. Висока стручна спрема или први циклус студија са остварених најмање 240 или 180 ЕЦТС бодова или еквивалент.

V

Потребна документација

Уз пријаву на конкурс и биографију кандидат је дужан приложити доказе о испуњености општих и посебних услова.

1. Као доказ о испуњености општих услова кандидат прилаже:

– фото-копију личне карте

– увјерење о држављанству

– увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи.

2.Као доказ о испуњености посебних услова кандидат прилаже:

 • Фото-копију дипломе о стеченом образовању;
 • Увјерење да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање са статусом незапосленог лица;
 • Изјава да нема радно искуство након стицања високе стручне спреме.

Са кандидатима који буду испуњавали услове Јавног конкурса комисија ће обавити усмени интервју.

О мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

Изабрани кандидати дужни су у року од 7 дана од дана пријема обавјештења Комисије доставити увјерење о здравственој способности.

VI

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурс.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“ и на званичној интернет страници општине Шековићи.

Пријаве са пратећом документацијом достављају се на писарници Општинске управе општине Шековићи или поштом на адресу: Општина Шековићи, Конкурсна комисија за пријем приправника, ул. Јосипа Ковачевића бр.2, 75450 Шековићи.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

                                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                            Миладин Лазић