Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

ЈАВНИОГЛАС Заизборкандидатазапопунурезервногспискаквалификованихособазаименовањечлановабирачкиходбора/мобилногтима/тимазаотварањеврећаибројањегласачкихлистићауциљуправилногобједињавањаизборнихрезултата

I. ОбјављујесеЈавниогласзаизборкандидатазапопунурезервногспискаквалификованихособазаименовањечлановаи/илизамјеникачлановабирачкиходборанабирачкиммјестима, члановамобилногтима и члановатимазаотварањеврећа и бројањегласачкихлистића у циљуправилногобједињавањаизборнихрезултата.

II.   Условизаименовање:

Општиуслови:

1.  Пријављеникандидатјеособа с правомгласа.

2.  Зачланабирачкогодборанеможебитиименованолице (члан 2.3.Изборног законаБиХ) :

1.  којесенеможекандидоватиусмислуодредбичланова 1.6, 1.7 и 1.7а  ИзборногзаконаБиХ;

2.  којејечланнајвишегизвршно-политичкогорганаполитичкестранкеиликоалиције (предсједник, потпредсједник, генералнисекретариличланизвршногодбораилиглавногодбора);

3.  којејеносилацизабраногмандатаилијечланизвршногорганавласти, осимуслучајевимапредвиђенимчланом2.12 став  (4) Изборногзакона;

4.  којејекандидатзаизборезабилокојинивовласти (наОпштимизборима 2018. и Локалнимизборима 2020. године); и

5. којемјеизреченаказназарадњукојапредстављатежуповредуизборнихзаконаилипрописазакојујеличноодговорно, упосљедњечетиригодине, рачунајућиодданаправоснажностиодлуке.

Посебниуслови:

–    даиманајмањезавршенусредњушколу, односно III, IV. или V. степенстручнеспреме;

–    даимапријављенопребивалиште у општини/градузакојујеобјављенјавнипозив.

III.  Потребнадокументација:

1.  пријаванајавниоглас (попуњенобразац СГ-3),

IV.  Рокзаподношењепријава

Рокзаподношењепријаваједвадесет (20) данаодданаобјавејавногогласанаогласнојплочиопштине/града, наинтернет-странициопштине/града и средствимајавногинформисања (локалнирадио, штампанимедији).

V.   Органзапровођењепоступка

Процедуруизборакандидатапојавномогласупроводиопштинска/градскакомисијаопштине/града.

VI.  Осталеинформације

Образацпријавекандидатимогупреузетиусједиштуопштинске/градскеизборнекомисијеилинаинтернет-странициопштине/града.

Пријавунајавниогласкандидатидостављајуу затворенојковерти у сједиштеизборнекомисијесаназнаком:

Општинска/градскаизборнакомисија _______,

Адреса:_____________

„Пријаванајавниогласзапопунурезервногспискаквалификованихособазаименовањечлановабирачкиходбора-неотварати“.

Кандидатиће, акоизборнакомисијазатражи, доставитидоказе о квалификацији и испуњавањуусловаизјавногогласа.

Непотпунеинеблаговременепријавеизборнакомисијанећеузетиуразматрање.

Члан ОИК

Зоран Видаковић

Број: 23/24, 24.05.2024.